Revision history of "Anne Pätzke/nl"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 22:09, 11 April 2023Kiap1969 talk contribs 629 bytes −184 Created page with "Anne maakte het illustratiemateriaal voor de Winter Editie en later het illustratiemateriaal voor de tweede editie van Carcassonne (bekend als {{TextC2}})."
  • curprev 22:08, 11 April 2023Kiap1969 talk contribs 813 bytes −29 Created page with "Anne Pätzke werd in 1982 geboren in Frankfurt (aan de Oder) in Duitsland. Sinds 2002 woont ze in Berlijn. Ze illustreert strips, tijdschriften en advertenties. In 2010 is ze begonnen met het illustreren van borspellen." Tags: Mobile edit Mobile web edit
  • curprev 22:06, 11 April 2023Kiap1969 talk contribs 842 bytes +842 Created page with "Anne Pätzke"