Revision history of "Category:Rozšíření se speciálními kartičkami"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 20:18, 26 March 2024Petul talk contribs 438 bytes +438 Created page with "__HIDDENCAT__ __NOTITLE__ <h1 style="font-size: 205%">Kategorie: Rozšíření se speciálními kartičkami</h1>{{UX |seotitle=Kategorie: Rozšíření se speciálními kartičkami - Carcassonne - Pravidla |description={{#lst:{{FULLPAGENAME}}|description}} }} <section begin="description" /> Seznam stránek v češtině s rozšířeními které obsahují speciální kartičky. <section end="description" /> Category:Seznamy stránek"