Revision history of "Category:Vepřín"

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 16:07, 9 November 2023Petul talk contribs 494 bytes +494 Created page with "__HIDDENCAT__ __NOTITLE__ <h1 style="font-size: 205%">Kategorie: Vepřín</h1>{{UX |seotitle=Kategorie: Vepřín - Carcassonne - Pravidla |description={{#lst:{{FULLPAGENAME}}|description}} }} <section begin="description" /> Seznam stránek v češtině s rozšířeními obsahujícími kartičky s vyobrazeným vepřínem. <section end="description" />frameless|right Rozšíření zařazená do (*) tuto část krajiny používají. Category..."