Zimní krajina (základní hra)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Winter Edition Base Game and the translation is 100% complete.
Other languages:


Box WE CZ.png
Mindok

Úvod

WinterTileBack.png
rub kartiček

Následující česká pravidla pro spin-off hru Zimní krajiny v edici ZK1, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2012. Nejnovější pravidla v němčině publikovala společnost Müller roku 2022, dříve pak roku 2020. Předcházející pravidla ZK1 publikovalo vydavatelství HiG roku 2012, poprvé pak roku 2011 jako fanouškovskou hru. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotné hře naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Důmyslná taktická stolní hra pro 2 - 5 hráčů od 8 let, jejímž autorem je Klaus-Jürgen Wrede.

Jihofrancouzské město Carcassonne je pověstné svým jedinečným opevněním, které se vyvíjelo od římských dob až po časy rytířů. Hráči se vydávají se svou družinou na cesty a louky, do měst a klášterů, aby hledali štěstí v okolí Carcassonne. Vzhled krajiny je v jejich rukou a strategické rozmístění družiníků, ať už sedláků, lupičů, mnichů nebo rytířů, určuje cestu k úspěchu.

Herní materiál

 • 72 kartiček s motivem krajiny (včetně 1 startovní kartičky s tmavou zadní stranou). Na kartičkách jsou části měst a luk, úseky cest, křižovatky a kláštery.
 • 12 kartiček krajiny se zimními zvířaty.
Popis a vlastnosti kartiček:
A: rub startovní kartičky
B: klášter
C: čest města
D: erb E: část louky
F: úsek cesty
G: křižovatka
 • 40 figurek [1] v 5 barvách
Figure Meeples Base.png

Každá figurka může být postavena do hry jako rytíř, lupič, sedlák nebo mnich. Jedna figurka od každé barvy počítá body.

 • 1 počítadlo bodů, zaznamenává aktuální stav bodů všech hráčů.
 • pravidla hry

Pravidla

Cíl hry

Hráči vykládají jeden po druhém kartičky s motivem krajiny. Vznikají cesty, města, louky a kláštery, na které mohou hráči umístit své figurky, aby sbírali body. Body se započítávají jak v průběhu hry, tak na jejím konci, a proto je vítěz znám až po závěrečném vyhodnocení.

Pravidla této varianty Carcassonne jsou shodná s pravidly základní hry. Stejná pravidla platí i pro nových 12 kartiček s motivy zvířat. [2] [3]

Příprava hry  

Win deer.png

Startovní kartičku položte doprostřed stolu. Ostatní kartičky zamíchejte a položte na stůl lícem dolů na několik hromádek tak, aby na ně všichni dobře dosáhli. [4] Počítadlo bodů umístěte na okraj hrací plochy tak, aby bylo po ruce.

Počítadlo bodů

Každý si vezměte 8 figurek jedné barvy. Jednu z nich postavte na políčko 0 na počítadle bodů, zbylých 7 máte k dispozici.

Nejmladší hráč rozhodne, kdo začne.

Průběh hry  

Win fox.png

Hraje se po směru hodinových ručiček. Ten, kdo je na tahu, provádí následující úkony, a to v uvedeném pořadí:

 1. Hráč si musí vzít a vyložit kartičku.
 2. Hráč může umístit svoji figurku, ale pouze na kartičku, kterou právě vyložil.
 3. Pokud vyložením kartičky vznikne uzavřená cesta, město nebo klášter, pak se okamžitě započítávají body.

Poté je na řadě další hráč.

1. Přiložení kartičky

Hráč si nejprve musí vzít kartičku z některé hromádky. Prohlédne si ji a ukáže ostatním (to proto, aby mu při vykládání případně mohli „dobře radit“). Pak kartičku vyloží, přičemž musí dodržet tato pravidla:

 • Nová kartička (u příkladů je červeně orámovaná) musí být jednou nebo více stranami přiložena k již vyloženým kartičkám. [5] Nelze přikládat kartičky pouze rohem k sobě.
 • Části cest, luk a měst na sebe musí navazovat (kláštery na sebe nenavazují - mohou, ale nemusí být vedle sebe). [6] [7]

Pokud výjimečně nelze kartičku nikam přiložit, vyřaďte ji ze hry a hráč si vezme místo ní kartičku jinou. [8]

Úseky cest a části luk na sebe navazují.

Části měst na sebe navazují.
Na jedné straně navazuje část města, na straně druhé část louky.
Takto například kartičku přiložit nelze.

2. Umístění figurky

Poté, co hráč přiložil kartičku, může umístit svoji figurku. Musí však respektovat tato pravidla:

 • Umístit může vždy jen 1 figurku.
 • Může použít pouze figurku, kterou má u sebe k dispozici. (Nelze umístit figurku, kterou v daném tahu získal uzavřením města, cesty nebo kláštera zpět. Tuto figurku smí hráč použít až v následujícím tahu.)
 • Figurku může umístit pouze na právě přiloženou kartičku.
 • Musí se rozhodnout, na kterou část kartičky ji umístí: [9] [10] tj. jako … [11]
lupiče na úsek cesty
rytíře do části města
mnicha do kláštera
sedláka na část louky
 • Pokud na nově vzniklých spojených částech města, úsecích cest nebo částech luk již stojí jakákoli figurka, byť vlastní, není možné tam postavit další. Pro ilustraci viz dva příklady:
Modrý nemůže umístit lupiče, jelikož cesta je již obsazená. Může umístit mnicha do kláštera, nebo položit sedláka na louku.
Modrý nemůže umístit rytíře, jelikož město je již obsazeno. Může umístit lupiče na cestu, nebo položit sedláka na louku.

Pokud hráči v průběhu hry dojdou figurky, může jen přikládat kartičky. Ale nemějte obavy, figurky lze získat zpět.

Tím končí tah jednoho hráče a může hrát další.

Výjimka: Pokud vyložením kartičky vzniklo uzavřené město, cesta nebo klášter, okamžitě se započítají body. [12]

3. Bodování uzavřených cest, měst a klášterů

Uzavřená cesta
Win road.png

Cesta je uzavřená tehdy, když ji na obou koncích uzavírá křižovatka, část města nebo klášter, případně když tvoří uzavřený kruh. [13] Mezi těmito konci může být libovolný počet úseků.

Červený získá 4 body.
Červený získá 3 body.

Za tuto cestu dostane hráč, který na ní má svou figurku, tolik bodů, kolik má cesta úseků (= počet kartiček, které ji tvoří). [14]

Tyto body, stejně jako ostatní, musí být ihned zaznamenány na počítadle bodů (více v části o počítadle bodů). [15]

Uzavřené město
Win city.png

Město je uzavřené, když je na všech stranách ohraničeno hradbami a nejsou v něm žádné mezery. Město může mít libovolný počet částí.

Za uzavřené město získá hráč po dvou bodech za každou jeho část (= počet kartiček s částí města). Za každý erb [16] získá navíc ještě 2 body.

Červený získá 8 bodů (3 části města a 1 erb).
Červený získá 8 bodů (4 části města, žádný erb).

Pokud obě části města leží na jedné kartičce (označené písmenem A), počítají se při bodování jako jedna část.
Co se stane, když na uzavřené cestě nebo v uzavřeném městě stojí více figurek?

Šikovným vykládáním kartiček může dojít k tomu, že na cestě je více lupičů, případně že ve městě je více rytířů.

V takovém případě získává body ten, kdo má početní převahu svých figurek. [17] Je-li počet soupeřících figurek stejný, získávají oba hráči plný počet bodů.

Nová kartička spojila dříve samostatné části města.

Modrý a červený získávají oba plný počet bodů, čili po 10 bodech každý, protože mají ve městě každý jednu figurku.
Uzavřený klášter
Feature Monastery WE1.png

Klášter je uzavřený tehdy, když je dokola obklopen 8 kartičkami. Hráč, který má v klášteře mnicha, získává okamžitě po uzavření 9 bodů (= za každou kartičku 1 bod, včetně kartičky, na které stojí).

Červený získá 9 bodů.
Návrat figurek k veliteli (hráči)

Po započítání bodů za uzavřenou cestu, město nebo klášter - a pouze tehdy - se lupiči, rytíři či mniši vracejí ke svému hráči. Ten je může od příštího tahu opět umístit kamkoliv v rámci pravidel.Je možné, aby hráč - velitel v jednom tahu umístil figurku, započítal body a vzal si figurku zpět. K tomu je třeba vždy v tomto pořadí:

 1. Novou kartičkou uzavřít cestu, město nebo klášter.
 2. Umístit lupiče, rytíře nebo mnicha.
 3. Započítat body za uzavřenou cestu, uzavřené město nebo uzavřený klášter.
 4. Vzít si lupiče, rytíře nebo mnicha zpět.
Červený získá 4 body.
Červený získá 4 body.


Louka

Louka se skládá z jedné nebo několika spojených částí louky. [18] V průběhu hry se za louky nezapočítávaní body. Slouží pouze k umístnění sedláků. Za sedláky mohou hráči dostat body až při ukončení hry. Proto sedláci zůstávají po celou dobu hry na louce a nevracejí se ke svému hráči!

Louky jsou od sebe odděleny cestami, městy nebo koncem vyložené krajiny. To je důležité při závěrečném vyhodnocení!

Všichni tři sedláci mají svou vlastní louku oddělenou cestou nebo městem.
Po vyložení nové kartičky se louky propojily.

Pozor: Hráč, který vyložil novou kartičku, nemůže umístit sedláka, protože na louce už sedláci jsou.
Počítadlo bodů

Všechny získané body musí být ihned zaznamenány na počítadle bodů. (Počítadlo má 50 polí, která je možno projít vícekrát dokola. Figurku na počítadle, která dosáhne opět prvního pole - 0, položte. Tak je zřetelné, že hráč má více než 50 bodů.) [19]

Modrý získal 3 body. Přesune svoji figurku na počítadle bodů z pole č. 48 na pole č. 1. Svojí figurku položí, aby bylo jasné, že již obešel počítadlo dokola.

Konec hry a závěrečné vyhodnocení  

Win wolf.png

Hra končí po tahu, ve kterém je vyložena poslední kartička. Všechny cesty, města a kláštery dokončené v tomto kole se hodnotí jako obvykle. Nyní následuje závěrečné vyhodnocení kde se hodnotí nedokončené cesty, města a kláštery a také sedláci. [20]

Závěrečné vyhodnocení

Vyhodnocení neuzavřených cest, měst a klášterů

Nejprve se započítají všechny neuzavřené cesty, města a kláštery. Za každého lupiče, rytíře či mnicha získá hráč po jednom bodu za každou kartičku, ze které se město, cesta nebo klášter skládá. I erb má teď hodnotu pouze 1 bodu. [21] Po vyhodnocení jednotlivých částí krajiny se figurky vracejí zpět ke hráčům.

Červený získal za neuzavřenou cestu 3 body. Žlutý získal 5 bodů za neuzavřený klášter. Modrý získal 3 body za neuzavřené město (2 body za kartičky, 1 bod za erb). Zelený získal za nedokončené velké město 8 bodů. Černý nezískal nic, protože zelený má ve městě početní převahu rytířů.
Vyhodnocení sedláků na loukách

Každé uzavřené město, bez ohledu na velikost, přinese ještě 3 body. Komu?
Teď přijdou na řadu louky. Je-li na louce jen 1 sedlák, je vlastníkem louky hráč, kterému sedlák patří. Je-li sedláků více, pak je vlastníkem louky ten, který má početní převahu sedláků. Při vyrovnaném stavu jsou vlastníky louky všichni hráči, kteří mají stejný nejvyšší počet sedláků na louce.
Vlastník či vlastníci louky získávají po 3 bodech, a to za každé uzavřené město, které je na louce nebo s ní hraničí. [22] [23]

Pokud město sousedí s více než jednou loukou, získá majitel každé louky za město 3 body. [24]

Modrý získal 9 bodů. (6 bodů za sedláka nahoře a 3 body za sedláka dole).
Modrý získal 6 bodů za dvě uzavřená města. Červený získal 3 body. Za neuzavřené město body nejsou.

Win tiles are placed.png Pořadí, ve kterém byly kartičky položeny.

Červený vlastní velkou louku. Má převahu sedláků. Získal 6 bodů (3 body za město A a 3 body za město B). Žlutý nemá na louce převahu, nezíská tedy žádné body. Modrý vlastní malou louku, získal tři body za město A.
Na velké louce mají červený a žlutý každý dva sedláky. Oba jsou tedy vlastníky louky, oba mají po 6 bodech (za dvě uzavřená města A a B). Modrý má 3 body za město A. [25]

Takto se hodnotí louky, které hraničí s uzavřenými městy. [26] Tím závěrečné hodnocení končí.

Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů.

Příklad vyhodnocení sedláků na loukách

Zde přidáváme podrobnější příklad vyhodnocení sedláků na loukách.

* Louka 1: Vlastníkem louky je modrý. S loukou hraničí 2 uzavřená města (A a B). Za každé uzavřené město (bez ohledu na jeho velikost) dostane modrý 3 body. Modrý tedy dostane 6 bodů.
* Louka 2: Tuto louku vlastní společně červený a modrý neboť na ní mají po jednom sedlákovi. Na louce jsou celkem 3 uzavřená města (A, B, a C). Červený a modrý dostanou každý 9 bodů.
Pozor: Města A a B přinášejí zároveň po 3 bodech modrému za louku 1 a po třech bodech červenému a modrému za louku 2. Modrému tedy přinese každé z těchto měst celkem 6 bodů. Město vlevo dole není uzavřené, proto žádné body nepřináší.
* Louka 3: Vlastníkem této louky je žlutý, protože na ní má více sedláků než černý. Za 4 města hraničící s touto loukou dostane žlutý 12 bodů.
Dávejte pozor, kde přesně jsou hranice jednotlivých luk. Louky od sebe oddělují cesty, města (pokud nejsou uvnitř louky) a také okraje krajiny postavené z kartiček.

Jak se může dostat více sedláků na jednu louku?

1. tah: Modrý umístí sedláka na louku.
Přes roh louky nejsou propojeny! 2. tah: Červený umístí kartičku doprava nahoru a také umístí sedláka na louku. To je možné, neboť obě louky nejsou prozatím propojeny.
3. tah: Přiložením této kartičky se obě dříve vytvořené louky propojí v jednu větší louku. Tímto způsobem se může ocitnout více sedláků na jedné louce.

Domácí pravidla  

 • Hráči rozhodnou libovolným způsobem kdo začne hru - například hodem třemi družiníky. Hráč, který jako první „hodí“ stojícího družiníka, rozhoduje o tom, kdo začne hru. (Děkujeme Joff)
 • Určení prvního hráče: každý hráč si vytáhne z pytlíku kartičku a ten který si vytáhl kartičku s největším počtem úseků cest (0 až 4), hraje jako první. Pokud je počet cest nerozhodný, losuje se znovu, dokud někdo nevyhraje. (Děkujeme michael)
 • Další kartičku si hráč vezme ihned po skončení svého tahu, aby měl čas přemýšlet o umístění a vyhnul se analytickému ochromení.
 • Hráči hrají se třemi kartičkami v ruce. Opatství se počítá jako součást zásoby hráče. Hráč zahraje svůj tah, včetně stavitele a poté si doberte znovu do tří kartiček. Tyto kartičky mohou být pro ostatní hráče viditelné nebo skryté. (Děkujeme DavidP a youtch)
 • Při použití sáčku na kartičky lze do něj vložit i původní startovní kartičku a kartičky které nelze v průběhu hry přiložit, lze také vrátit zpět do sáčku (nikoli že se odloží stranou). (Děkujeme dwhitworth)
 • Křižovatky se stromy nebo keři neukončují cestu, pouze domy. Stavba cesty je díky tomu mnohem dynamičtější. (Děkujeme Tobias)
 • Pokud je kartička jedinou kartičkou, která může v průběhu hry dokončit území, může ji hráč na tahu ostatním hráčům nabídnout ke „koupi“ tak, že nabídnou body a při „koupi“ si je odečtou, nebo nabídnou opatství atd. (Děkujeme Deatheux)
 • Pokud hráč přiloží kartičku podle obvyklých pravidel a vyplní mezeru v krajině, získá další tah. Tímto jsou hráči motivováni k zaplňování mezer v krajině i když z přiložené kartičky nezískají žádnou výhodu (neplatí pro kartičku opatství). (Děkujeme viberunner)
 • Nedokončené části krajiny na konci hry nepřinášejí žádné body. (Děkujeme metoth)
 • Okraje stolu omezují hrací plochu. Hráč tedy nesmí přiložit kartičku za okraj stolu nebo posunout hrací plochu, aby mohl přiložit kartičku, která by jinak byla mimo okrajem stolu. (Děkujeme metoth za podnět a SkullOne za upozornění, že se jedná o oficiální pravidlo z Lovců a sběračů.)
 • Okraj hrací plochy uzavírá navazující část krajiny, stejně jako opatství. (Děkujeme PreGy)
 • Na počítadle bodů použijte místo počítacího družiníka barevné hrací kostky. Začněte s šestkou nahoře. Když s kodtkou ujedete jedno kolo, otočte ji na číslo 1 (abyste označili, že ujela jedno kolo). Na první pohled tak uvidíte, který hráč má kolik kol a kdo je před kým. Při použití počítadla se 100 políčky je také na první pohled snazší určit něčí počet bodů. (Děkujeme Carcking)

Seznam kartiček

Edice 2022 (ZK3)  

Celkem kartiček: 84

72 kartiček jako v původním Carcassonne:

Winter Edition C3 Tile A.png 2×
Symbol CarcassonneC.png + (W;-)
Winter Edition C3 Tile B.png 4×
Symbol CarcassonneC.png + (B;E;2×-)
Winter Edition C3 Tile C.png 1×
(T)
Winter Edition C3 Tile D.png 4×
(B;S;2×-) + (ST)
Winter Edition C3 Tile E.png 5×
(G;B;3×-)
Winter Edition C3 Tile F.png 2×
Winter Edition C3 Tile G.png 1×
Winter Edition C3 Tile H.png 3×
(G;T;-)
Winter Edition C3 Tile I.png 2×
(G;-)
Winter Edition C3 Tile J.png 3×
(W;B;K)
Winter Edition C3 Tile K.png 3×
(W;B;S)
Winter Edition C3 Tile L.png 3×
Křižovatka
Winter Edition C3 Tile M.png 2×
(G;-)
Winter Edition C3 Tile N.png 3×
(G;T;-)
Winter Edition C3 Tile O.png 2×
(B;K)
Winter Edition C3 Tile P.png 3×
(W;T;-)
Winter Edition C3 Tile Q.png 1×
Winter Edition C3 Tile R.png 3×
(G;T;-)
Winter Edition C3 Tile S.png 2×
(T;-)
Winter Edition C3 Tile T.png 1×
Winter Edition C3 Tile U.png 8×
(G;2×W;B;S;3×-)
Winter Edition C3 Tile V.png 9×
(G;W;B;S;K;4×-)
Winter Edition C3 Tile W.png 4×
(D)
Winter Edition C3 Tile X.png 1×
(D)

12 kartiček s motivy zvířat:

Winter Edition C3 Tile Z01.png 1×
(D)
Winter Edition C3 Tile Z02.png 1×
Winter Edition C3 Tile Z03.png 1×
Winter Edition C3 Tile Z04.png 1×
Winter Edition C3 Tile Z05.png 1×
Symbol CarcassonneC.png 
Winter Edition C3 Tile Z06.png 1×
Symbol CarcassonneC.png 
Winter Edition C3 Tile Z07.png 1×
Winter Edition C3 Tile Z08.png 1×
Winter Edition C3 Tile Z09.png 1×
Winter Edition C3 Tile Z10.png 1×
Winter Edition C3 Tile Z11.png 1×
Winter Edition C3 Tile Z12.png 1×
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • (ST) - označuje startovní kartičku (s tmavým rubem)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery WE3.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Edice 2020 (ZK2)  

Celkem kartiček: 84

72 kartiček jako v původním Carcassonne:

Winter Edition C2.1 Tile A.png 2×
Symbol CarcassonneC.png 
Winter Edition C2.1 Tile B.png 4×
Symbol CarcassonneC.png 
Winter Edition C2.1 Tile C.png 1×
Winter Edition C2.1 Tile D.png 4×
(ST)
Winter Edition C2.1 Tile E.png 5×
(*)
Winter Edition C2.1 Tile F.png 2×
Winter Edition C2.1 Tile G.png 1×
Winter Edition C2.1 Tile H.png 3×
Winter Edition C2.1 Tile I.png 2×
Winter Edition C2.1 Tile J.png 3×
Winter Edition C2.1 Tile K.png 3×
Winter Edition C2.1 Tile M.png 2×
Winter Edition C2.1 Tile N.png 3×
Winter Edition C2.1 Tile O.png 2×
Winter Edition C2.1 Tile P.png 3×
Winter Edition C2.1 Tile Q.png 1×
Winter Edition C2.1 Tile R.png 3×
Winter Edition C2.1 Tile S.png 2×
Winter Edition C2.1 Tile T.png 1×
Winter Edition C2.1 Tile U.png 8×
(*)
Winter Edition C2.1 Tile V.png 9×
(*)
Winter Edition C2.1 Tile W.png 4×
(D) + (*)
Winter Edition C2.1 Tile X.png 1×
(D)

12 kartiček s motivy zvířat:

Winter Edition C2.1 Tile Z01.png 1×
(D)
Winter Edition C2.1 Tile Z02.png 1×
Winter Edition C2.1 Tile Z03.png 1×
Winter Edition C2.1 Tile Z04.png 1×
Winter Edition C2.1 Tile Z05.png 1×
Symbol CarcassonneC.png 
Winter Edition C2.1 Tile Z06.png 1×
Symbol CarcassonneC.png 
Winter Edition C2.1 Tile Z07.png 1×
Winter Edition C2.1 Tile Z08.png 1×
Winter Edition C2.1 Tile Z09.png 1×
Winter Edition C2.1 Tile Z10.png 1×
Winter Edition C2.1 Tile Z11.png 1×
Winter Edition C2.1 Tile Z12.png 1×
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • (ST) - označuje startovní kartičku (s tmavým rubem)
 • Kartičky označené hvězdičkou (*) mohou mít ve hře různé grafické provedení (malé domky, stromy atd.).
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Edice 2012 a 2015 (ZK1)  

Celkem kartiček: 84

72 kartiček jako v původním Carcassonne:

Winter Edition C2 Tile A.jpg 2×
Symbol CarcassonneC.png 
Winter Edition C2 Tile B.jpg 4×
Symbol CarcassonneC.png 
Winter Edition C2 Tile C.jpg 1×
Winter Edition C2 Tile D.jpg 4×
(ST)
Winter Edition C2 Tile E.jpg 5×
(*)
Winter Edition C2 Tile F.jpg 2×
Winter Edition C2 Tile G.jpg 1×
Winter Edition C2 Tile H.jpg 3×
Winter Edition C2 Tile I.jpg 2×
Winter Edition C2 Tile J.jpg 3×
Winter Edition C2 Tile K.jpg 3×
Winter Edition C2 Tile L.jpg 3×
Winter Edition C2 Tile M.jpg 2×
Winter Edition C2 Tile N.jpg 3×
Winter Edition C2 Tile O.jpg 2×
Winter Edition C2 Tile P.jpg 3×
Winter Edition C2 Tile Q.jpg 1×
Winter Edition C2 Tile R.jpg 3×
Winter Edition C2 Tile S.jpg 2×
Winter Edition C2 Tile T.jpg 1×
Winter Edition C2 Tile U.jpg 8×
(*)
Winter Edition C2 Tile V.jpg 9×
(*)
Winter Edition C2 Tile W.jpg 4×
+ (*)
Winter Edition C2 Tile X.jpg 1×

12 kartiček s motivy zvířat:

Winter Edition C2 Tile Z01.jpg 1×
Winter Edition C2 Tile Z02.jpg 1×
Winter Edition C2 Tile Z03.jpg 1×
Winter Edition C2 Tile Z04.jpg 1×
Winter Edition C2 Tile Z05.jpg 1×
Symbol CarcassonneC.png 
Winter Edition C2 Tile Z06.jpg 1×
Symbol CarcassonneC.png 
Winter Edition C2 Tile Z07.jpg 1×
Winter Edition C2 Tile Z08.jpg 1×
Winter Edition C2 Tile Z09.jpg 1×
Winter Edition C2 Tile Z10.jpg 1×
Winter Edition C2 Tile Z11.jpg 1×
Winter Edition C2 Tile Z12.jpg 1×
Vysvětlivky
 • (ST) - označuje startovní kartičku (s tmavým rubem)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery WE1.png
 • Kartičky označené hvězdičkou (*) mohou mít ve hře různé grafické provedení (malé domky, stromy atd.).

Edice 2011 (WD)  

Celkem kartiček: 72
Winter Edition C1 Tile A.jpg 2×
Symbol CarcassonneC.png 
Winter Edition C1 Tile B.jpg 4×
Symbol CarcassonneC.png 
Winter Edition C1 Tile C.jpg 1×
Winter Edition C1 Tile D.jpg 4×
(ST)
Winter Edition C1 Tile E.jpg 5×
(*)
Winter Edition C1 Tile F.jpg 2×
Winter Edition C1 Tile G.jpg 1×
Winter Edition C1 Tile H.jpg 3×
Winter Edition C1 Tile I.jpg 2×
Winter Edition C1 Tile J.jpg 3×
Winter Edition C1 Tile K.jpg 3×
Winter Edition C1 Tile L.jpg 3×
Winter Edition C1 Tile M.jpg 2×
Winter Edition C1 Tile N.jpg 3×
Winter Edition C1 Tile O.jpg 2×
Winter Edition C1 Tile P.jpg 3×
Winter Edition C1 Tile Q.jpg 1×
Winter Edition C1 Tile R.jpg 3×
Winter Edition C1 Tile S.jpg 2×
Winter Edition C1 Tile T.jpg 1×
Winter Edition C1 Tile U.jpg 8×
(*)
Winter Edition C1 Tile V.jpg 9×
(*)
Winter Edition C1 Tile W.jpg 4×
+ (*)
Winter Edition C1 Tile X.jpg 1×
Vysvětlivky
 • (ST) - označuje startovní kartičku (s tmavým rubem)
 • Kartičky označené hvězdičkou (*) mohou mít ve hře různé grafické provedení (malé domky, stromy atd.).

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Příliš málo figurek - hrajeme špatně, nebo je jich opravdu příliš málo? Odpověď: Podle našeho názoru jich není málo. Určitý nedostatek figurek je zcela záměrný. Důležitým prvkem hry je právě naučit se se svými figurkami šetřit.
 2. Výklad pravidel komunitou Jedním ze zvířat na kartičkách je wolpertinger, šelma z jižního Německa. Nejbližším americkým ekvivalentem je šakal, i když ten ve skutečnosti nevystihuje Wolpertingera.
 3. Výklad pravidel komunitou Vydavatelství HiG požádalo fanoušky hry o nová pravidla pro použití zvířat na kartičkách. Prozatím jsou však zvířata pouze estetická.
 4. Domácí pravidla nebo varianty Kartičky lze také vkládat do sáčku a náhodně losovat.
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Máme potíže s určením, kdy umístěná kartička představuje nové město nebo patří k městu, které se již staví. Odpověď: Roh k rohu není spojení! Části mohou být spojeny pouze stranou. V uvedeném příkladu jsou v tuto chvíli dvě města.
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Kláštery mohou být umístěny vedle sebe nebo rohem. Není nutné, aby s klášterem sousedilo osm kartiček bez klášteru. Klášter stojí uprostřed louky a další prvky mohou být umístěny vedle něj. Na rozdíl od cest, měst a luk není možné se ke klášteru připojit.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Nově přiložená kartička krajiny musí zapadat do sousedního terénu na všech hranách! Při přikládání nestačí hledat jen jednu stranu, která se hodí.
 8. Domácí pravidla nebo varianty Při tahání kartiček ze sáčku lze kartičku, která nešla přiložit, vrátit zpět do sáčku.
 9. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud při přikládání kartičky rozšíříte dříve neobsazené město, nemusíte toto město obsadit a získat body. Město můžete uzavřít, aniž by bylo obsazené, a (například) umístit sedláka, dokud je louka neobsazená. O město se nemusí nutně starat rytíř.
 10. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Můžeme na kartičku s klášterem umístit družiníka na okolní louku? Odpověď: Ano! Pro louku obklopující klášter platí stejná pravidla jako pro jakoukoliv jinou louku. Vedle klášteru můžete umístit také sedláka. V takovém případě zůstává klášter po zbytek hry neobsazený (pokud není klášter obsazen pomocí tajné chodby nebo družiníkem z města Carcassonne).
 11. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V pravidlech je několik textových políček, ve kterých se navrhuje, aby hráči hráli první hru bez sedláků.
 12. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Je tu situace, která nám vrtá hlavou. Pokud si hráč vytáhne kartičku se dvěma částmi města a dokončí malé město, čímž získá 4 body, může poté v témže tahu umístit družiníka do nové části města? Odpověď: Hráč může ve svém tahu umístit pouze jednoho družiníka a to pouze jednou, přičemž k umístění musí dojít před jakýmkoli hodnocením. Pokud měl hráč již obsazené malé (nyní dokončené) město, může ihned po přiložení kartičky umístit druhého družiníka do druhé části města. Malé město se poté vyhodnotí a družiník se vrátí hráči. Pokud žádné město není obsazené, může se hráč rozhodnout, do kterého z obou městských částí svého družiníka umístí. Pokud je družiník umístěn do malého města, bude okamžitě vrácen a hráč získá čtyři body, ale družiník nemůže být znovu umístěn.
 13. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Může cesta skončit vniveč? Odpověď: Ne, stejně jako všechny obvyklé kartičky krajiny musí úsek cesty na všech okrajích pokračovat k jinému úseku cesty.
 14. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Jak se hodnotí úseky cest mezi křižovatkami tvaru „T“? Jsou vodorovné úseky (na vrcholu písmene T) také konce, nebo se počítají jako rovné cesty, které je třeba dokončit jinde? Odpověď: Na každé křižovatce cesta končí bez ohledu na to, z jakého směru se na křižovatku dostane. Lupiči nemohou vjíždět ani do malých vesnic na křižovatkách. V uvedeném příkladu je každý lupič na své vlastní cestě.
 15. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Mindoku jsou informace o počítadle bodů v této části. Zde byli z důvodu lepší srozumitelnosti přesunuty déle.
 16. Výklad pravidel komunitou Uvědomte si, že erb má vliv pouze na část města, ve kterém se nachází, nikoli na celou kartičku (pokud je na jedné kartičku více částí).
 17. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud dva družiníci jedné barvy obsadí stejnou cestu, město nebo louku, nezískáváte v těchto případech dvojnásobný počet bodů. Počet družiníků nemá žádný vliv na body, které hráč získá za cestu, město, klášter nebo louku (dva rytíři body také nezdvojnásobují). Počet družiníků je důležitý pouze pro určení toho, kdo má převahu.
 18. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Velikost louky může být omezena nejrůznějšími překážkami, které nelze obejít - například cestami, městy, řekami nebo okrajem herního plánu. Může se určitě stát, že louka pokrývá téměř celý herní plán a pravděpodobně budou existovat louky, které zůstanou otevřené až do konce hry.
 19. Výklad pravidel komunitou Užitečné také může být použití počítadel, jako jsou například kartičky 50/100 ze standardního vydání Carcassonne (Hostince a katedrály nebo Big Box).
 20. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tento odstavec je v pravidlech Mindoku zkrácený.
 21. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Závěrečné vyhodnocení: úseky nedokončených cest. 1 bod za družiníka nebo 1 bod za úsek cesty? Klášter: 1 bod za každou sousední kartičku (např. 5), nebo má hodnotu pouze 1 bodu? Odpověď: Při závěrečném vyhodnocení získávají hráči cesty přesně stejně bodů jako během hry, tj. 1 bod za úsek cesty. V uvedeném příkladu získá modrý na konci hry 4 body. Klášter získává 1 bod za samotný klášter a 1 bod za každou sousední kartičku. Pokud klášter obklopuje pět kartiček, získává celkem 6 bodů.
 22. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Není nám jasné, zda neuzavřené louky získávají body při závěrečném vyhodnocení. Odpověď: Většinu luk je téměř nemožné uzavřít nebo dokončit. Při hodnocení luk jsou nejdůležitější města, která musí být kompletní. Takže: dokončená města se počítají i na nedokončených loukách.
 23. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Získáme na konci hry body za louky, které jsou zcela obklopené cestami, ale nemají žádná přilehlá města? Pokud ano, jak? Odpověď: Přísně vzato by měly být hodnoceny úplně stejně jako všechny ostatní louky, tedy 3 body za každé dostavěné město. V tomto případě za louku získáte celkem nula bodů. Sedlák přesto nemůže louku opustit. To vše je samozřejmě velmi frustrující a volající po pomstě!
 24. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Popisuje takzvanou metodu hodnocení luk "třetí edice", která je v současnosti akceptována všemi vydavateli pro všechny verze hry Carcassonne.
 25. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími U tohoto obrázku je v tištěných pravidlech od Mindoku zapomenutý německý popisek.
 26. Výklad pravidel komunitou Hraniční město je takové, které má zeď hraničící s loukou; nestačí jediný styčný bod v rohu kartičky.