User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale/ca

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale and the translation is 100% complete.

Translations of locales for JCZ in Catalan

{

 "@author": "J0anJosep",
 "@jcz-version": "5.11.0",
 "@version": "0.4.1",
 "about": {
  "configuration-file": "Fitxer de configuració",
  "jcloisterzone-game-engine": "Motor de joc del JCloisterZone",
  "system-java-version": "Versió del Java del sistema",
  "version": "versió"
 },
 "bookmarks": {
  "description-end": "el botó de la barra lateral.",
  "description-start": "No teniu cap configuració del joc a la llista de preferits. Per a afegir una configuració, creeu una partida i llavors feu servir",
  "nothing-saved": "No s'ha desat res.",
  "setups-saved-to-file": "S'han desat les configuracions al fitxer",
  "title": "Els meus preferits"
 },
 "button": {
  "add": "Afegeix",
  "add-to-favorites": "Afegeix als preferits",
  "as-a-abbot": "Com un abat",
  "as-a-monk": "Com un monjo",
  "buy": "Compra",
  "cancel": "Cancel·la",
  "change": "Canvia",
  "clear-list": "esborra la llista",
  "close": "Tanca",
  "confirm": "Confirma",
  "connect": "Connecta",
  "create": "Crea",
  "create-game": "Crea una partida",
  "disconnect": "Desconnecta",
  "grow-the-flock": "Fes créixer el ramat",
  "hide-stats": "Amaga les estadístiques",
  "join-game": "Uneix-me a la partida",
  "load": "Carrega",
  "load-setup-from-file": "Carrega la configuració des del fitxer",
  "may-deploy": "Pot col·locar",
  "must-remove": "Ha de traure",
  "pass": "Passa",
  "play-again": "Juga una altra vegada",
  "play-online": "Juga en línia",
  "plus-description": "Afegeix múltiples instàncies",
  "raise": "Augmenta",
  "remove": "Trau",
  "remove-from-favorites": "Trau dels preferits",
  "reset": "Restableix",
  "resume": "Continua",
  "rules": "Regles",
  "rules-1st-edition": "Regles (1a ed.)",
  "save-to-file": "Desa al fitxer",
  "score-the-sheep": "Puntua les ovelles",
  "select": "Sel·lecciona",
  "sell": "Ven",
  "set": "Estableix",
  "show-stats": "Mostra les estadístiques",
  "start": "Comença",
  "undo": "Desfés"
 },
 "core-messages": {
  "choose": "Tria",
  "done": "Fet",
  "game-engine-not-available": "El motor del joc no està disponible.",
  "incomplete-features": "Elements incomplets",
  "no-core-set": "No hi ha cap joc base!",
  "offline": "Fora de línia",
  "penalties": "Penalitzacions",
  "show-available-only": "mostra només els disponibles",
  "the-biggest-city": "La ciutat més gran",
  "the-longest-road": "El camí més llarg",
  "tiles": "Rajoles",
  "used-time": "Temps emprat"
 },
 "expansion": {
  "abbey-and-mayor": "L'abadia i l'alcalde",
  "basic": "Joc base",
  "besiegers": "Els càtars",
  "bridges-castles-and-bazaars": "Ponts, castells i basars",
  "cathars": "Els càtars",
  "corn-circles": "Cercles de cultius",
  "crop-circles-I": "Cercles de cultius I",
  "crop-circles-II": "Cercles de cultius II",
  "count": "El comte de Carcassona",
  "cult": "El culte",
  "cult-places": "Llocs de culte",
  "darmstadt": "Darmstadt",
  "ferries": "Els transbordadors",
  "festival": "El festival",
  "flier": "Les màquines voladores",
  "goldmines": "Les mines d'or",
  "gq11": "La miniexpansió (GQ11)",
  "heretics-and-shrines": "Heretges i santuaris",
  "hills-and-sheep": "Turons i ovelles",
  "inns-and-cathedrals": "Tavernes i catedrals",
  "king-and-robber": "El rei i el lladre",
  "labyrinth": "El laberint",
  "mage-and-witch": "El mag i la bruixa",
  "monasteries": "Monestirs",
  "princess-and-dragon": "La princesa i el drac",
  "river": "El riu",
  "river-I": "El riu I",
  "river-II": "El riu II",
  "russian-promos": "Promos russes",
  "siege": "El setge",
  "spiel-doch": "Spiel Doch!",
  "tower": "La torre",
  "traders-and-builders": "Comerciants i constructors",
  "tunnel": "El túnel",
  "under-the-big-top": "Sota la carpa",
  "watchtowers": "Les talaies",
  "wind-roses": "Les roses del vent",
  "winter": "Hivern"
 },
 "game": {
  "action": {
   "bazaar-buy-sell-the-tile-from-to": "Compreu/Veneu la rajola a",
   "bazaar-choose-a-tile": "Trieu una rajola",
   "bazaar-choose-a-tile-and-your-bid": "Trieu una rajola i la vostra oferta",
   "bazaar-player-must-buy-sell-the-tile-from-to": "El jugador ha de comprar/vendre la rajola a",
   "bazaar-player-must-choose-a-tile": "El jugador ha de triar una rajola",
   "bazaar-player-must-choose-a-tile-and-bid": "El jugador ha de triar una rajola i fer una oferta",
   "bazaar-player-must-raise-bid-or-pass": "El jugador ha d'augmentar l'oferta o passar",
   "bazaar-raise-bid-or-pass": "Augmenteu l'oferta o passa",
   "castle-player-is-allowed-to-place": "El jugador pot posar",
   "castle-you-are-allowed-to-place": "Podeu posar",
   "coc-player-can-move-the-count": "El jugador pot moure el comte",
   "coc-you-can-move-the-count": "Podeu moure el comte",
   "crop-circles-choose-city": "una ciutat",
   "crop-circles-choose-field": "un camp",
   "crop-circles-choose-one": "Escolliu un. Cada jugador {deploy} o {remove} un seguidor de {feature}.",
   "crop-circles-choose-road": "un camí",
   "crop-circles-player-must-choose": "El jugador ha d'escollir: Cada jugador pot col·locar o ha de retirar un seguidor de {feature}.",
   "crop-circles-player-must-return-meeple": "El jugador ha de retirar un seguidor",
   "crop-circles-you-must-return-meeple": "Heu de retirar un dels vostres seguidors.",
   "draw-a-tile": "Agafeu una rajola",
   "ferries-place-a-ferry": "Col·loqueu un transbordador",
   "ferries-player-can-move-ferries": "El jugador pot moure transbordadors",
   "ferries-player-must-place-a-ferry": "El jugador ha de col·locar un transbordador",
   "ferries-you-can-move-ferries": "Podeu moure transbordadors",
   "goldmines-place-a-gold-ingot": "Poseu un lingot d'or",
   "goldmines-player-must-place-a-gold-ingot": "El jugador ha de posar un lingot d'or",
   "hills-and-player-must-choose-grow-or-score-plural": "El jugador ha d'escollir si vol fer créixer el ramat o puntuar les ovelles per 0 punts. | El jugador ha d'escollir si vol fer créixer el ramat o puntuar les ovelles per 1 punt. | El jugador ha d'escollir si vol fer créixer el ramat o puntuar les ovelles per {points} punts.",
   "hills-and-receive-points-plural": "No es reben punts | Es rep 1 punt | Es reben {points} punts",
   "hills-and-sheep-shepherd-fields-was-expanded": "El camp del pastor s'ha expandit.",
   "hills-and-sheep-tokens-left-plural": "No queden fitxes | Queda 1 fitxa | Queden {tokens} fitxes",
   "mage-and-witch-player-must-remove-mage-or-witch": "El jugador ha de traure el mag o la bruixa.",
   "mage-and-witch-remove-mage-or-witch": "Traieu el mag o la bruixa.",
   "monasteries-how-do-you-want-place-follower": "Com voleu posar el seguidor al monestir especial?",
   "or": "o",
   "place-the-tile": "Col·loqueu la rajola",
   "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "El jugador pot moure un seguidor d'un districte de la ciutat.",
   "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "El jugador pot moure un seguidor d'un districte de la ciutat abans de la puntuació final.",
   "player-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "El jugador pot moure un seguidor del districte del mercat abans de la puntuació final.",
   "player-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "El jugador pot col·locar un seguidor en un districte de la ciutat.",
   "player-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Si hi ha un seguidor col·locat, el jugador en pot col·locar un altre al costat.",
   "player-may-place-an-abbey": "El jugador pot col·locar una abadia",
   "player-must-place-the-tile": "El jugador ha de col·locar la rajola",
   "siege-player-can-escape-a-besieged-city": "El jugador es pot escapar d'una ciutat assetjada.",
   "siege-you-can-escape-a-besieged-city": "Podeu escapar-vos d'una ciutat assetjada.",
   "skip-action": "Salteu l'acció",
   "tower-player-can-take-a-prisoner": "El jugador pot capturar un presoner",
   "tower-player-must-select-follower-for-exchange": "El jugador ha de triar un seguidor per a l'intercanvi",
   "tower-select-follower-for-exchange": "Trieu un seguidor per a l'intercanvi",
   "tower-you-can-take-a-prisoner": "Podeu capturar un presoner",
   "waiting-for-player-confirmation": "S'espera la confirmació del jugador.",
   "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Podeu moure un seguidor des d'un districte de la ciutat.",
   "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Podeu moure un seguidor d'un districte de la ciutat abans de la puntuació final.",
   "you-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Podeu moure un seguidor del districte del mercat abans de la puntuació final.",
   "you-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Podeu col·locar un seguidor en un districte de la ciutat.",
   "you-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Si hi ha un seguidor col·locat, en podeu col·locar un altre al costat.",
   "you-may-place-an-abbey": "Podeu col·locar una abadia",
   "your-action": "la vostra acció"
  },
  "element": {
   "abbey": "Abat",
   "abbot": "Abat",
   "barn": "Graner",
   "big-follower": "Seguidor gran",
   "big-top": "Carpa",
   "bridge": "Pont",
   "builder": "Constructor",
   "castle": "Castell",
   "count": "Comte",
   "dragon": "Drac",
   "fairy": "Fada",
   "ferry": "Transbordador",
   "gold": "Or",
   "king": "Rei",
   "little-buildings": "Edificis petits",
   "mage": "Mag",
   "mayor": "Alcalde",
   "phantom": "Fantasma",
   "pig": "Porc",
   "obelisk": "Obelisk",
   "ringmaster": "Mestre de cerimònies",
   "robber": "Lladre",
   "shepherd": "Pastor",
   "small-follower": "Seguidor petit",
   "tower": "Torre",
   "traders": "Mercaderies",
   "tunnel": "Túnel",
   "wagon": "Carretó",
   "witch": "Bruixa"
  },
  "feature": {
   "acrobats": "Acròbates",
   "bazaar": "Basar",
   "big-top": "Carpa",
   "castle": "Castell",
   "castles": "Castells",
   "cathedral": "Catedral",
   "church-bonus": "Bonificacions d'església",
   "cities": "Ciutats",
   "city": "Ciutat",
   "city-small": "Ciutat petita",
   "coat-of-arms": "Escut",
   "crop-circle": "Cercle de cultiu",
   "escape": "Escapada",
   "fairy": "Fada",
   "farmers": "Grangers",
   "festival": "Festival",
   "field": "Camp",
   "fields": "Camps",
   "flock": "Ramat",
   "garden": "Jardí",
   "gardens": "Jardins",
   "gold": "Or",
   "gold-ingots": "Lingots d'or",
   "hill": "Turó",
   "inn": "Taverna",
   "king": "Rei",
   "king-and-robber": "El rei i el lladre",
   "monasteries": "Monestirs",
   "monastery": "Monestir",
   "pig-herd": "Porcada",
   "portal": "Portal màgic",
   "princess": "Princesa",
   "ringmaster": "Mestre de cerimònies",
   "road": "Camí",
   "roads": "Camins",
   "robber": "Lladre",
   "sheep": "Ovella",
   "shrine": "Santuari",
   "shrines": "Santuaris",
   "siege": "Setge",
   "special-monasteries": "Monestirs especials",
   "special-monastery": "Monestir especial",
   "tower": "Torre",
   "towers": "Torres",
   "trade-goods": "Mercaderies",
   "vineyard": "Vinya",
   "vodyanoy": "Vodyanoy",
   "watchtower": "Talaia",
   "watchtowers": "Talaies",
   "wind-rose": "Rosa dels vents",
   "wind-roses": "Roses dels vents",
   "yaga-hut": "Cabana de Yaga"
  },
  "scoring": {
   "barn-connected": "graner connectat",
   "barn-placed": "graner col·locat",
   "challenged": "desafiat",
   "empty": "buit",
   "feature-scored": "element puntuat",
   "incomplete": "incomplet",
   "turn-start": "inici del torn"
  },
  "tile-pack-dialog": {
   "disabled-show-remaining": "La partida fou creada amb l'opció que no permet que es mostri el nombre de rajoles que queden.",
   "game-tiles": "Rajoles de la partida",
   "hidden-tiles-under-hill-plural": "No hi ha cap rajola desconeguda a sota d'un turó. | No oblideu que hi ha una rajola desconeguda d'aquesta llista a sota d'un turó. | No oblideu que hi ha {count} rajoles desconegudes d'aquesta llista a sota de turons.",
   "remaining-tiles": "Caselles restants",
   "tiles": "Rajoles",
   "tiles-plural": "rajoles | rajola | rajoles"
  }
 },
 "game-setup": {
  "additional-elements": "Elements addicionals",
  "altered-gameplay": "Modificacions del joc",
  "altered-scoring": "Modificacions de puntuació",
  "components": {
   "followers": "Seguidors",
   "neutral-figures": "Figures neutrals",
   "rewards": "Recompenses",
   "tokens": "Fitxes"
  },
  "create": {
   "click-to-assign": "feu clic per a assignar",
   "local-player": "jugador local",
   "name": "Nom",
   "open-slot": "ranura oberta",
   "remote-player": "jugador remot",
   "rename-player": "Canvia el nom de jugador"
  },
  "game-element-box": {
   "mandatory-for-selected-tiles": "Obligatori per a les rajoles seleccionades",
   "related-tiles-not-selected": "Rajoles relacionades no seleccionades"
  },
  "header": {
   "components": "Components",
   "rules": "Regles",
   "tiles": "Rajoles",
   "timer": "Cronòmetre"
  },
  "open-game": {
   "assign-all-players-to-start": "Assigneu tots els jugadors per a començar",
   "hide-remaining-tiles-cheat-sheet": "Amaga la llista de rajoles que queden per jugar",
   "name": "Nom",
   "no-player-in-game": "No hi ha jugadors a la partida",
   "options": "Opcions",
   "randomize-seating-order": "Ordre de jugadors a l'atzar",
   "set-game-title": "Escriu el nom de la partida",
   "share-the-key": "Compartiu la clau amb els altres jugadors per tal que puguin connectar a la partida.",
   "untitled-game": "partida sense nom",
   "waiting-for-host-to-start-the-game": "S'espera que l'amfitrió comenci la partida."
  },
  "removed-elements": "Elements trets",
  "rules": {
   "acrobats-description": "En un lloc d'acrobàcies es posa un seguidor acròbata.",
   "acrobats-disabled": "No hi ha rajoles amb acrobàcies a la partida.",
   "bazaar-description": "Les rajoles de terra es subhasten quan el basar entra en joc.",
   "bazaar-disabled": "No hi ha cap rajola amb basars a la partida.",
   "cathedral-description": "Les ciutats completades amb una catedral ×3, en lloc de ×2, no es tenen en compte durant la puntuació final.",
   "cathedral-disabled": "No hi ha caselles amb catedrals a la partida.",
   "escape-description": "Escapada permesa a través d'un monestir veí.",
   "escape-disabled": "No hi ha cap rajola amb setges a la partida.",
   "farmers-description": "Els jugadors poden posar seguidors als camps.",
   "festival-description": "Amb una rajola de festival es pot tornar a agafar una de les figures del jugador en lloc de posar-ne una.",
   "festival-disabled": "No hi ha cap casella amb festivals a la partida.",
   "gameplay-variants": "Variants de joc",
   "garden-description": "Pot ser ocupat per un abat.",
   "garden-disabled": "No s'ha triat un abad.",
   "hill-description": "Es fa servir per als desempats. També amaga una rajola a l'atzar a sota.",
   "hill-disabled": "No hi ha cap rajola amb turons a la partida.",
   "inn-description": "Els camins completats amb una taverna ×2 no es tenen en compte durant la puntuació final.",
   "inn-disabled": "No hi ha cap rajola amb tavernes a la partida.",
   "optional-game-mechanics": "Mecàniques de joc opcionals",
   "pig-herd-description": "Compta com un porc addicional al camp (els grangers puntuen més punts).",
   "pig-herd-disabled": "No hi ha rajoles amb porcades a la partida.",
   "portal-description": "A través del portal màgic es pot posar un seguidor en qualsevol rajola.",
   "portal-disabled": "No hi ha cap rajola amb portals màgics a la partida.",
   "princess-description": "La princesa pot traure un cavaller d'una ciutat.",
   "princess-disabled": "No hi ha rajoles amb la princesa a la partida.",
   "scoring-variants": "Variants de puntuació",
   "shrine-description": "Un santuari i un monestir un al costat de l'altre competeixen. Qui acabi primer, puntua. El segon, no obté cap punt.",
   "shrine-disabled": "No hi ha caselles amb santuaris a la partida.",
   "siege-description": "Les ciutats assetjades tenen menys valor.",
   "siege-disabled": "No hi ha rajoles amb setges a la partida.",
   "starting-tiles-configuration": "Configuració de les rajoles inicials",
   "starting-tiles-different-configuration": "Algunes expansions proporcionen configuracions inicials alternatives.",
   "vineyard-description": "Punts addicionals per monestir proper.",
   "vineyard-disabled": "No hi ha cap rajola amb vinyes a la partida."
  },
  "selected-tiles": "Rajoles seleccionades",
  "tiles": {
   "core-sets": "Jocs base",
   "fan-expansions": "Expansions dels fans",
   "major-expansions": "Expansions majors",
   "minor-expansions": "Expansions menors",
   "promos": "Promos"
  },
  "timer": {
   "at-game-start-set-timer-to": "A l'inici de la partida, posa el cronòmetre a",
   "disable-limits": "desactiva el límit de temps",
   "do-nothing": "no facis res",
   "each-turn-increase-timer-by": "Cada torn, afegeix al cronòmetre",
   "enable-limits": "activa el límit de temps",
   "player-time-limit": "Temps límit per jugador",
   "unlimited-time": "sense límit",
   "when-time-is-over": "Quan acabi el temps"
  },
  "title": "Configuració de la partida",
  "variant": {
   "barn-placement": {
    "description": "El graner {} posar en un camp on ja hi ha un altre graner.",
    "not-occupied": "no es pot",
    "occupied": "es pot"
   },
   "bazaar-no-auction": {
    "description": "Els basar no es subhasten. Cada jugador tria una rajola."
   },
   "coc-final-scoring": {
    "any-district": "es pot moure qualsevol seguidor de la Ciutat de Carcassona (C1)",
    "description": "Abans de la puntuació final, {}.",
    "market-only": "només es permet moure els seguidors de la Ciutat de Carcassona des del districte del mercat (C2)"
   },
   "count-move": {
    "by-player": "el jugador mou el comte",
    "clockwise": "en el sentit de les agulles del rellotge al districte següent",
    "description": "Quan es col·loca un seguidor a la Ciutat de C., llavors {}.",
    "follow-meeple": "el comte es mou al mateix districte que el seguidor"
   },
   "dragon-move": {
    "after-scoring": "després",
    "before-scoring": "abans",
    "description": "El moviment del drac ocorre {} de puntuar."
   },
   "espace-variant": {
    "any-tile": "de qualsevol rajola",
    "description": "El monestir s'ha de posar al costat {} d'una ciutat assetjada per a escapar.",
    "siege-tile": "d'una rajola de setge"
   },
   "fairy-placement": {
    "description": "La fada es posa {}.",
    "next-follower": "al costat d'un seguidor",
    "on-tile": "en una rajola"
   },
   "festival-return": {
    "description": "El jugador pot tornar {}.",
    "follower": "un dels’seus seguidors",
    "meeple": "una de les seves’pròpies figures"
   },
   "gq11-pig-herd": {
    "description": "La rajola de camp de l'11a expansió de Games Quarterly {}.",
    "nothing": "és només un camp buit",
    "pig": "conté una porcada"
   },
   "hill-tiebreaker": {
    "at-least-one-follower": "al menys un seguidor",
    "description": "Mètode de desempat: {} als turons.",
    "number-of-followers": "el nombre de seguidors"
   },
   "keep-monasteries": {
    "description": "Els monestirs especials {}.",
    "keep": "només s'afegeixen",
    "replace": "reemplacen els monestirs originals"
   },
   "king-and-robber-scoring": {
    "10/20": "10 punts per cada carta al final de la partida",
    "15/40": "15/40 punts per tenir una/ambdues cartes al final de la partida",
    "continuously": "1 punt per cada element completat durant la partida",
    "default": "1 punt per cada element completat al final de la partida",
    "description": "Puntua {}."
   },
   "labyrinth-variant": {
    "advanced": "avançada",
    "basic": "bàsica",
    "description": "Juga la variant {} del laberint"
   },
   "little-buildings-scoring": {
    "1/1/1": "1/1/1",
    "3/2/1": "3/2/1",
    "description": "Assigna {} punts per torre/casa/cobert."
   },
   "more-tunnel-tokens": {
    "1/1": "1/1",
    "2/1": "2/1",
    "3/2": "3/2",
    "description": "Assigna {} conjunts de fitxes a cada jugador en partides de dos/tres jugadors."
   },
   "princess-action": {
    "description": "La princesa {} traure un cavaller d'una ciutat.",
    "may": "pot",
    "must": "ha de"
   },
   "tiny-city-scoring": {
    "2": "2 punts",
    "4": "4 punts",
    "description": "Les ciutats petites (de dues rajoles) valen {}."
   },
   "tunnelize-other-expansions": {
    "description": "Aplica la regla dels túnels a rajoles d'altres expansions que mostrin un túnel."
   },
   "wagon-move": {
    "C1": "connectat (cruïlla de camins o inici d'un camí que porta a una ciutat o monestir) (1a ed.)",
    "C2": "en un element de la mateixa rajola o rajola adjacent (2a ed.)",
    "description": "Després de puntuar, el carretó es pot moure a un element incomplet adjacent i desocupat. Adjacent significa: {}"
   }
  }
 },
 "index": {
  "automatic-updates-linux-only": "Actualment, les actualitzacions automàtiques només estan disponibles per a la plataforma Linux. Descarregueu manualment la nova versió per a actualitzar el programa.",
  "local": {
   "continue-with-recently-saved-games": "Continua amb les partides desades recents",
   "create-directly-from": "Crea una partida nova directament des de",
   "load-game": "Carrega partida",
   "my-favorites": "els meus preferits",
   "new-game": "Partida nova",
   "title": "Partides organitzades pel jugador"
  },
  "new-version-available": "Hi ha una nova versió del JCloisterZone disponible.",
  "online": {
   "abandon-game": "Abandona la partida",
   "connected-to": "Connectat a {0}",
   "game-id": "ID de la partida",
   "games-in-progress": "Partides en curs",
   "join-game": "Uneix-me a la partida",
   "no-random-discovery": "això vol dir que no es troben jugadors a l'atzar",
   "online-storage-description": "Si sortiu d'una partida en línia que no hagi acabat, la deixa en curs en segon pla. Podeu tornar a a entrar-hi des d'aquesta llista quan vulgueu.",
   "paste-a-game-key": "Enganxa una clau de partida proporcionada per l'amfitrió",
   "private-games-only": "Ara només se suporten partides privades.",
   "remove-unfinished-game-confirmation": "Voleu esborrar definitivament la partida sense acabar de la llista?",
   "title": "Partides allotjades en servidors públics",
   "you-have-no-game-in-progress": "No teniu cap partida en curs."
  },
  "release-notes": "Notes de la versió",
  "update-to": "Actualitza a la versió {version}"
 },
 "join-game": {
  "connect-to-remote-host": "Connecta a un servidor remot amb una partida creada.",
  "description": "La partida del servidor remot ha d'estar a la fase de tria de color.",
  "host": "Amfitrió",
  "title": "Uneix-me a una partida remota"
 },
 "menu": {
  "about": "Quant a",
  "exit": "Surt",
  "farm-hints": "Suggeriments de granges",
  "game": "Partida",
  "help": "Ajuda",
  "join-game": "Uneix-me a una partida",
  "leave-game": "Surt de la partida",
  "load-game": "Carrega una partida / configuració",
  "new-game": "Partida nova",
  "playonline-connect": "Juga en línia",
  "playonline-disconnect": "Desconnecta",
  "rotate": "Gira",
  "rules": "Regles",
  "save-game": "Desa la partida",
  "session": "Sessió",
  "settings": "Opcions",
  "show-game-setup": "Mostra la configuració de la partida",
  "tiles": "Rajoles",
  "toggle-history": "Commuta l'historial",
  "undo": "Desfés",
  "zoom-in": "Apropa",
  "zoom-out": "Allunya"
 },
 "settings": {
  "add-ons": {
   "add-on-already-installed": "El complement {id} ja està instal·lat. Si el voleu reinstal·lar, primer cal traure'l.",
   "add-on-url": "direcció url del complement",
   "artwork-not-found-internet-connection-is-needed": "No es pot trobar o descarregar el complement amb la xarxa per defecte. Cal una connexió a internet per a descarregar-ho.",
   "drag-add-on-here-or-click-here": "Arrossegueu el complement aquí (fitxers .jca) o feu clic aquí per a seleccinar-lo.",
   "finish-or-leave-game-to-make-changes": "Acabeu o sortiu de la partida abans de fer canvis.",
   "install-add-on": "Instal·la el complement",
   "installation-is-not-allowed-during-game": "No es permet instal·lar ni desinstal·lar complements durant les partides ni quan la configuració del joc està oberta.",
   "installed-add-ons": "Complements instal·lats",
   "invalid-add-on-multiple-folders-in-root": "Complement no vàlid: el paquet ha de contenir només una carpeta a l'arrel",
   "look-at-jcz-for-add-ons": "Mireu a {link} si voleu una llista de complements disponibles.",
   "please-check-connectivity-and-restart-app": "Comproveu la vostra connexió, reinicieu l'aplicació i proveu-ho de nou.",
   "title": "Complements"
  },
  "appearance": {
   "artworks": "Estils artístics",
   "artworks-description": "Es poden afegir estils artístics addicionals amb els complements.",
   "illustrated-by": "(il·lustrat per {0})",
   "theme": "Tema",
   "theme-dark": "Fosc",
   "theme-light": "Clar",
   "title": "Aparença"
  },
  "engine": {
   "engine-path-not-exists": " No es pot trobar el motor del joc (el fitxer {path} no existeix o no es pot llegir)",
   "unable-to-spawn-game-engine": "No es pot iniciar el motor del joc. Detalls:"
  },
  "game-interface": {
   "active-player-indication": "Indicador del jugador actiu",
   "always-enabled": "sempre habilitada",
   "beep": "Avís acústic",
   "beep-description": "Pita quan és el vostre torn (o quan heu de fer alguna acció durant el torn de l'oponent).",
   "colored-background-in-right-sidebar": "fons de color a la barra de l'esquerra",
   "enable-beep": "Activa l'avís acústic",
   "language": "Idioma",
   "multiple-indicators-are-allowed": "Es permeten múltiples indicadors.",
   "only-when-meeple-was-deployed-on-a-field": "només quan es col·loca un seguidor en un camp",
   "only-when-meeple-was-deployed-on-a-tower": "només quan es col·loca un seguidor en una torre",
   "player-list": "Llista de jugadors",
   "player-list-active-on-top": "Mantén el jugador actiu a dalt de tot",
   "player-list-description": "Podeu activar la rotació de la llista de jugadors (la llista de la dreta).",
   "player-list-local-on-top": "Mantén el jugador local sempre a dalt de tot",
   "player-list-no-rotate": "No giris",
   "title": "Interfície del joc",
   "triangle-in-top-bar": "triangle a la barra superior",
   "turn-confirmation": "Confirmació del torn",
   "turn-confirmation-description": "La confirmació permet que el jugador pugui desfer les seves accions abans que passi el torn al següent jugador. Passa abans de puntuar o durant el torn dels oponents si moveu el carretó, etc. Activa la confirmació explícita…"
  },
  "java": {
   "change-in-settings": "Canvieu-ho a {settings}.",
   "description": "Encara que el client del JCloisterZone és una aplicació nativa pura, cal el Java per a poder executar el motor del joc. Dit d'una altra manera, cal el Java per a poder executar el JCloisterZone.",
   "download-java": "Descarrega el Java",
   "java-executable": "Executable del Java",
   "java-is-not-installed": "No s'ha instal·lat el Java!",
   "java-is-outdated": "Cal actualitzar el Java!",
   "java-is-required": "Cal el Java per a iniciar el joc.",
   "java-path-is-not-valid": "El vostre camí de Java configurat manualment no és vàlid.",
   "java-version-found": "Per a iniciar el joc, cal el Java 11 o superior (s'ha trobat la versió {version}).",
   "select-manually": "O trieu el Java adequat a mà a {settings}.",
   "selected": "Seleccionat: {0}",
   "title": "Java",
   "unable-to-find-java": "No s'ha pogut trobar el Java al vostre sistema.",
   "using-system-default": "Es fa servir el predeterminat del sistema.",
   "verify": "Si ja teniu el Java instal·lat, comproveu que s'ha afegit al vostre camí del sistema o trieu a mà el fitxer binari del Java a {settings}.",
   "version": "Versió {0} del Java",
   "warning-file-is-not-java-binary": "El fitxer no sembla un fitxer binari del Java.",
   "warning-java-not-found": "No s'ha trobat el Java.",
   "you-may-set-path": "Podeu establir a mà el camí a {0}"
  },
  "player": {
   "nickname": "Sobrenom",
   "nickname-description": "El sobrenom es fa servir quan el jugador s'assigna a una partida.",
   "none": "Cap",
   "preferred-color": "Color preferit",
   "preferred-color-description": "Tria un color automàticament després d'unir-vos a una partida.",
   "title": "Jugador"
  },
  "title": "Opcions"
 },
 "tile-set": {
  "abbey-and-mayor-description": "Cada jugador pot col·locar una rajola d'abadia de la seva reserva.",
  "abbey-and-mayor-release": "La cinquena expansió major, de l'any 2007.",
  "base-game-description": "Podeu jugar rajoles amb les regles de la 1a o de la nova edició (com ara jardins). Es pot triar durant el segon pas de la configuració de la partida.",
  "bridges-castles-and-bazaars-release": "La vuitena expansió major, publicada el 2010 (La sisena expansió major, «El comte i el lladre», està divida en petits mòduls; la setena, «La catapulta», s'omet per motius obvis).",
  "darmstadt-release": "Publicat per primera vegada el 2014.",
  "gq11-release": "Publicada per primera vegada a la revista Games Quarterly el 2006.",
  "hills-and-sheep-release": "La novena expansió major, publicada el 2014.",
  "inns-and-cathedrals-release": "La primera expansió major del Carcassonne, publicada el 2002.",
  "king-and-robber-release": "Publicada originalment el 2003 com a part de «El rei i l'explorador». Després, s'inclogué a la sisena expansió major: El comte, el rei i el lladre (2007)",
  "labyrinth-release": "Publicat el 2016.",
  "princess-and-dragon-release": "La tercera expansió major, publicada el 2005.",
  "river-I-release": "El riu I és una miniexpansió del 2001.",
  "river-II-release": "El riu II es posà a la venda el 2006 i ara està inclosa a la sisena expansió major, «El comte, el rei i el lladre».",
  "russian-promos-2013-title": "Rajoles del 2013",
  "russian-promos-2016-title": "Rajoles del 2016",
  "tower-release": "La quarta expansió major, publicada el 2006.",
  "traders-and-builders-release": "La segona expansió major, publicada el 2003",
  "winter-edition-description": "Conjunt bse de l'edició d'hivern. Conté el joc bàsic i 12 rajoles addicionals."
 }

}