User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale/sk

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale and the translation is 100% complete.

Translations of locales for JCZ in Slovak

{

 "@author": "Bumsakalaka",
 "@jcz-version": "5.11.0",
 "@version": "0.4.1",
 "about": {
  "configuration-file": "Konfiguračný súbor",
  "jcloisterzone-game-engine": "Herný engine JCloisteZone",
  "system-java-version": "Verzia systému Java",
  "version": "verzia"
 },
 "bookmarks": {
  "description-end": "na bočnom paneli prehľadu.",
  "description-start": "V zozname obľúbených nemáte žiadne nastavenie hry. Najprv vytvorte hru a následne stlačte tlačidlo",
  "nothing-saved": "Žiadne uložené nastavenia.",
  "setups-saved-to-file": "Nastavenia uložené do súboru",
  "title": "Moje obľúbené"
 },
 "button": {
  "add": "Pridať",
  "add-to-favorites": "Pridať k obľúbeným",
  "as-a-abbot": "Ako opát",
  "as-a-monk": "Ako mních",
  "buy": "Kúpiť",
  "cancel": "Zrušiť",
  "change": "Zmeniť",
  "clear-list": "vyprázdniť zoznam",
  "close": "Zavrieť",
  "confirm": "Potvrdiť",
  "connect": "Pripojiť sa",
  "create": "Vytvoriť",
  "create-game": "Vytvoriť hru",
  "disconnect": "Odpojiť",
  "grow-the-flock": "Rozšíriť stádo",
  "hide-stats": "Skryť štatistiky",
  "join-game": "Pripojiť sa do hry",
  "load": "Načítať",
  "load-setup-from-file": "Načítať nastavenie zo súboru",
  "may-deploy": "Môže priložiť",
  "must-remove": "Musí odstrániť",
  "pass": "Prenechať",
  "play-again": "Hrať znova",
  "play-online": "Hrajte online",
  "plus-description": "Pridať viacero",
  "raise": "Navýšiť",
  "remove": "Odstrániť",
  "remove-from-favorites": "Odstrániť z obľúbených",
  "reset": "Resetovať",
  "resume": "Pokračovať",
  "rules": "Pravidlá",
  "rules-1st-edition": "Pravidlá (1. vydanie)",
  "save-to-file": "Uložiť do súboru",
  "score-the-sheep": "Vyhodnotiť ovce",
  "select": "Vybrať",
  "sell": "Predať",
  "set": "Nastaviť",
  "show-stats": "Zobraziť štatistiky",
  "start": "Štart",
  "undo": "Späť"
 },
 "core-messages": {
  "choose": "Vyberte si",
  "done": "hotovo",
  "game-engine-not-available": "Herný engine nie je k dispozícii.",
  "incomplete-features": "Neukončené územia",
  "no-core-set": "Žiadna zakladná hra!",
  "offline": "Offline",
  "penalties": "Pokuty",
  "show-available-only": "zobraziť len dostupné",
  "the-biggest-city": "Najväčšie mesto",
  "the-longest-road": "Najdlhšia cesta",
  "tiles": "Kartičky",
  "used-time": "Využitý čas"
 },
 "expansion": {
  "abbey-and-mayor": "Opátstvo a starosta",
  "basic": "Základná hra",
  "besiegers": "Obliehanie",
  "bridges-castles-and-bazaars": "Mosty, hrady a bazáre",
  "cathars": "Katari",
  "corn-circles": "Kruhy v obilí",
  "crop-circles-I": "Kruhy v obilí I",
  "crop-circles-II": "Kruhy v obilí II",
  "count": "Gróf z Carcassonne",
  "cult": "Svätyne",
  "cult-places": "Svätyne",
  "darmstadt": "Darmstadt",
  "ferries": "Povozy",
  "festival": "Oslava",
  "flier": "Lietacie stroje",
  "goldmines": "Zlaté bane",
  "gq11": "Mini rozšírenie (GQ11)",
  "heretics-and-shrines": "Heretici a svätyne",
  "hills-and-sheep": "Kopce a ovce",
  "inns-and-cathedrals": "Hostince a katedrály",
  "king-and-robber": "Kráľ a barón",
  "labyrinth": "Labyrint",
  "mage-and-witch": "Mág a čarodejnica",
  "monasteries": "Kláštory",
  "princess-and-dragon": "Princezná a drak",
  "river": "Rieka",
  "river-I": "Rieka I",
  "river-II": "Rieka II",
  "russian-promos": "Ruské promo",
  "siege": "Obliehanie II",
  "spiel-doch": "Spiel DOCH!",
  "tower": "Veža",
  "traders-and-builders": "Kupci a stavitelia",
  "tunnel": "Tunel",
  "under-the-big-top": "Cirkus",
  "watchtowers": "Strážne veže",
  "wind-roses": "Veterné ruže",
  "winter": "Zimná edícia"
 },
 "game": {
  "action": {
   "bazaar-buy-sell-the-tile-from-to": "Kúpiť/Predať kartičku od/do",
   "bazaar-choose-a-tile": "Vyberte si kartičku",
   "bazaar-choose-a-tile-and-your-bid": "Vyberte kartičku a svoju ponuku do dražby",
   "bazaar-player-must-buy-sell-the-tile-from-to": "Hráč musí kúpiť/predať kartičku od/do",
   "bazaar-player-must-choose-a-tile": "Hráč si musí vybrať kartičku",
   "bazaar-player-must-choose-a-tile-and-bid": "Hráč si musí vybrať kartičku a prihodiť",
   "bazaar-player-must-raise-bid-or-pass": "Hráč musí zvýšiť ponuku alebo prenechať",
   "bazaar-raise-bid-or-pass": "Zvýšte ponuku alebo prenechajte",
   "castle-player-is-allowed-to-place": "Hráč môže umiestniť",
   "castle-you-are-allowed-to-place": "Možete umiestniť'",
   "coc-player-can-move-the-count": "Hráč môže presunúť grófa",
   "coc-you-can-move-the-count": "Môžete presunúť grófa",
   "crop-circles-choose-city": "mesto",
   "crop-circles-choose-field": "lúka",
   "crop-circles-choose-one": "Zvoľ, {deploy} alebo {remove} spoločníka na/z územia. Územie: {feature}.",
   "crop-circles-choose-road": "cesta",
   "crop-circles-player-must-choose": "Hráč si musí vybrať: Každý hráč môže umiestniť alebo musí odstrániť spoločníka na/z {feature}.",
   "crop-circles-player-must-return-meeple": "Hráč musí odstrániť svojho spoločníka.",
   "crop-circles-you-must-return-meeple": "Musíte odstrániť jedného svojho spoločníka.",
   "draw-a-tile": "Potiahnite si kartičku",
   "ferries-place-a-ferry": "Umiestnite prievoz",
   "ferries-player-can-move-ferries": "Hráč môže presunúť privoz",
   "ferries-player-must-place-a-ferry": "Hráč musí umiestniť prievoz",
   "ferries-you-can-move-ferries": "Môžete presunúť prievoz",
   "goldmines-place-a-gold-ingot": "Položte zlatú tehličku",
   "goldmines-player-must-place-a-gold-ingot": "Hráč musí umiestniť zlatú tehličku",
   "hills-and-player-must-choose-grow-or-score-plural": "Hráč sa musí rozhodnúť rozšíriť stádo alebo získať za ovce 0 bodov. | Hráč sa musí rozhodnúť rozšíriť stádo alebo získať za ovce {points} bod.|Hráč sa musí rozhodnúť rozšíriť stádo alebo získať za ovce {points} body.|Hráč sa musí rozhodnúť rozšíriť stádo alebo získať za ovce {points} bodov.",
   "hills-and-receive-points-plural": "Získať 0 bodov | Získať 1 bod | Získať {points} body | Získať {points} bodov",
   "hills-and-sheep-shepherd-fields-was-expanded": "Rozšírilo sa pole s pastierom.",
   "hills-and-sheep-tokens-left-plural": "Nezostali žiadne žetóny | Zostal 1 žetón | Zostali {tokens} žetóny | Zostalo {tokens} žetónov",
   "mage-and-witch-player-must-remove-mage-or-witch": "Hráč musí odstrániť mága alebo čarodejnicu.",
   "mage-and-witch-remove-mage-or-witch": "Odstráňte mága alebo čarodejnicu.",
   "monasteries-how-do-you-want-place-follower": "Ako chcete umiestniť spoločníka na špeciálny kláštor?",
   "or": "alebo",
   "place-the-tile": "Priložte kartičku",
   "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Hráč môže umiestniť spoločníka z mestskej časti.",
   "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Hráč môže umiestniť spoločníka z mesta pred konečným bodovaním.",
   "player-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Hráč môže umiestniť spoločníka z trhoviska pred konečným bodovaním.",
   "player-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Hráč môže umiestniť spoločníka do mestskej časti.",
   "player-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Hráč môže priložiť spoločníka vedľa už umiestneného.",
   "player-may-place-an-abbey": "Hráč môže umiestniť opátstvo",
   "player-must-place-the-tile": "Hráč musí priložiť kartičku",
   "siege-player-can-escape-a-besieged-city": "Hráč môže uniknúť z obliehaného mesta.",
   "siege-you-can-escape-a-besieged-city": "Môžete uniknúť z obliehaného mesta.",
   "skip-action": "Preskočiť akciu",
   "tower-player-can-take-a-prisoner": "Hráč môže vziať zajatca",
   "tower-player-must-select-follower-for-exchange": "Hráč si musí vybrať spoločníka na výmenu",
   "tower-select-follower-for-exchange": "Vyberte spoločníka na výmenu",
   "tower-you-can-take-a-prisoner": "Môžete vziať zajatca",
   "waiting-for-player-confirmation": "Čaká sa na potvrdenie hráča.",
   "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Môžete umiestniť spoločníka z mestskej časti.",
   "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Pred konečným bodovaním môžete umiestniť spoločníka z mesta.",
   "you-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Môžete umestniť spoločníka z trhoviska pred konečným bodovaním.",
   "you-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Môžete umiestniť spoločníka do mestskej časti.",
   "you-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Môžete priložiť spoločníka vedľa už umiestneného.",
   "you-may-place-an-abbey": "Môžete umiestniť opátstvo",
   "your-action": "vaša akcia"
  },
  "element": {
   "abbey": "Opátstvo",
   "abbot": "Opát",
   "barn": "Stodola",
   "big-follower": "Veľký spoločník",
   "big-top": "Cirkus",
   "bridge": "Most",
   "builder": "Staviteľ",
   "castle": "Hrad",
   "count": "Gróf",
   "dragon": "Drak",
   "fairy": "Víla",
   "ferry": "Priezov",
   "gold": "Zlato",
   "king": "Kráľ",
   "little-buildings": "Malé budovy",
   "mage": "Mág",
   "mayor": "Starosta",
   "phantom": "Fantóm",
   "pig": "Prasiatko",
   "obelisk": "Obelisk",
   "ringmaster": "Riaditeľ",
   "robber": "Barón",
   "shepherd": "Pastier",
   "small-follower": "Normálny spoločník",
   "tower": "Veža",
   "traders": "Tovary",
   "tunnel": "Tunel",
   "wagon": "Povoz",
   "witch": "Čarodejnica"
  },
  "feature": {
   "acrobats": "Akrobati",
   "bazaar": "Bazár",
   "big-top": "Cirkus",
   "castle": "Hrad",
   "castles": "Hrady",
   "cathedral": "Katedrála",
   "church-bonus": "Bonus za kostol",
   "cities": "Mestá",
   "city": "Mesto",
   "city-small": "Malé mesto",
   "coat-of-arms": "Erb",
   "crop-circle": "Kruh v obilí",
   "escape": "Útek",
   "fairy": "Víla",
   "farmers": "Farmári",
   "festival": "Oslava",
   "field": "Lúka",
   "fields": "Lúky",
   "flock": "Stádo",
   "garden": "Záhrada",
   "gardens": "Záhrady",
   "gold": "Zlato",
   "gold-ingots": "Zlaté tehličky",
   "hill": "Kopec",
   "inn": "Hostinec",
   "king": "Kráľ",
   "king-and-robber": "Kráľ a lúpežník",
   "monasteries": "Kláštory",
   "monastery": "Kláštor",
   "pig-herd": "Stádo ošípaných",
   "portal": "Tajná chodba",
   "princess": "Princezná",
   "ringmaster": "Riaditeľ",
   "road": "Cesta",
   "roads": "Cesty",
   "robber": "Lúpežník",
   "sheep": "Ovce",
   "shrine": "Svätyňa",
   "shrines": "Svätyne",
   "siege": "Obliehanie",
   "special-monasteries": "Špeciálne kláštory",
   "special-monastery": "Špeciálny kláštor",
   "tower": "Veža",
   "towers": "Veže",
   "trade-goods": "Žetóny tovaru",
   "vineyard": "Vinice",
   "vodyanoy": "Vodník",
   "watchtower": "Strážna veža",
   "watchtowers": "Strážne veže",
   "wind-rose": "Veterná ružica",
   "wind-roses": "Veterné ružice",
   "yaga-hut": "Izbuška"
  },
  "scoring": {
   "barn-connected": "prepojenie so stodolou",
   "barn-placed": "umiestnenie stodoly",
   "challenged": "vyzvanie",
   "empty": "prázdny",
   "feature-scored": "skórovanie",
   "incomplete": "neukočené",
   "turn-start": "začiatok ťahu"
  },
  "tile-pack-dialog": {
   "disabled-show-remaining": "Hra bola vytvorená s nastavením, ktoré neumožňuje zobrazenie zostávajúceho počtu kartičiek.",
   "game-tiles": "Hracie kartičky",
   "hidden-tiles-under-hill-plural": "Pod kopcami nie je žiadna kartička. | Nezabudnite, že pod kopcom sa skrýva 1 neznáma kartička zo zoznamu. | Nezabudnite, že pod kopcami sa skrývajú {count} neznáme kartičky zo zoznamu. | Nezabudnite, že pod kopcami sa skrýva {count} neznámych kartičiek zo zoznamu.",
   "remaining-tiles": "Zostávajúce kartičky",
   "tiles": "Kartičky",
   "tiles-plural": "kartičiek | kartička | kartičky | kartičiek"
  }
 },
 "game-setup": {
  "additional-elements": "Dodatočné prvky",
  "altered-gameplay": "Zmenená hrateľnosť",
  "altered-scoring": "Zmenené skóre",
  "components": {
   "followers": "Spoločníci",
   "neutral-figures": "Neutrálne figúrky",
   "rewards": "Odmeny",
   "tokens": "Žetóny"
  },
  "create": {
   "click-to-assign": "kliknutím zvoľte",
   "local-player": "miestny hráč",
   "name": "Meno",
   "open-slot": "otvorené",
   "remote-player": "vzdialený hráč",
   "rename-player": "Premenovať hráča"
  },
  "game-element-box": {
   "mandatory-for-selected-tiles": "Povinné pre vybrané kartičky",
   "related-tiles-not-selected": "Neboli vybraté žiadne súvisiace kartičky"
  },
  "header": {
   "components": "Komponenty",
   "rules": "Pravidlá",
   "tiles": "Kartičky",
   "timer": "Časovač"
  },
  "open-game": {
   "assign-all-players-to-start": "Priraďte všetkých hráčov, aby začali",
   "hide-remaining-tiles-cheat-sheet": "Skryť zostávajúce kartičky",
   "name": "Názov",
   "no-player-in-game": "Žiaden hráč v hre",
   "options": "možnosti",
   "randomize-seating-order": "Náhodné poradie hráčov",
   "set-game-title": "Nastavte názov hry",
   "share-the-key": "Zdieľajte kód hry s ostatnými hráčmi, aby sa mohli pripojiť k hre.",
   "untitled-game": "nepomenovaná hra",
   "waiting-for-host-to-start-the-game": "Čaká sa, kým hostiteľ spustí hru."
  },
  "removed-elements": "Odstránené prvky",
  "rules": {
   "acrobats-description": "Umiestnenie spoločníka ako akrobata na cvičisko akrobatov.",
   "acrobats-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s cvičiskom akrobatov.",
   "bazaar-description": "Kartičky krajiny sa dražia, keď do hry vstúpi bazár.",
   "bazaar-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s bazárom.",
   "cathedral-description": "Za dokončené mesto s katedrálou sa započítavajú 3 body za kartičku. Pri záverečnom vyhodnotení ale nezískate žiadne body.",
   "cathedral-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s katedrálou.",
   "escape-description": "Útek z obliehaného mesta povolený cez susedný kláštor.",
   "escape-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s obliehaním.",
   "farmers-description": "Hráči môžu umiestniť spoločníka na polia.",
   "festival-description": "Pomocou kartičky s oslavou môžete vrátiť jednu zo svojich vlastných figúrok z hry namiesto položenia jednej.",
   "festival-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s oslavou.",
   "gameplay-variants": "Varianty hry",
   "garden-description": "Môže byť umiestený opát.",
   "garden-disabled": "Opát nie je vybraný.",
   "hill-description": "Používa sa pri remíze. A zároveň skrýva náhodnú kartičku pod kopcom.",
   "hill-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s kopcom.",
   "inn-description": "Za dokončenú cestu s hostincom sa započítavajú 2 body za kartičku. Pri záverečnom vyhodnotení ale nezískate žiadne body.",
   "inn-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s hostincom.",
   "optional-game-mechanics": "Voliteľné herné mechaniky",
   "pig-herd-description": "Počíta sa ako ďalšie prasiatko na poli (farmári získajú viac bodov).",
   "pig-herd-disabled": "V hre nie je žiadna kartička so stádom ošípaných.",
   "portal-description": "Prostredníctvom tajnej chodby je možné umiestniť spoločníka na akúkoľvek kartičku.",
   "portal-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s tajnou chodbou.",
   "princess-description": "Princezná môže odstrániť rytiera z mesta.",
   "princess-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s princeznou.",
   "scoring-variants": "Varianty bodovania",
   "shrine-description": "Svätyňa umiestnená vedľa kláštora súťaží, kto dokončí územie ako prvý.",
   "shrine-disabled": "V hre nie je žiadna kartička so svätyňou.",
   "siege-description": "Obliehané mestá majú menej bodov.",
   "siege-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s obliehaním.",
   "starting-tiles-configuration": "Štartovacia konfigurácia",
   "starting-tiles-different-configuration": "Niektoré rozšírenia poskytujú alternatívne štartovacie konfigurácie.",
   "vineyard-description": "Bonusové body pre ukočený kláštor.",
   "vineyard-disabled": "V hre nie je žiadna kartička s vinicami."
  },
  "selected-tiles": "Zvolené kartičky",
  "tiles": {
   "core-sets": "Základné hry",
   "fan-expansions": "Fanúšikovské fozšírenia",
   "major-expansions": "Veľké rozšírenia",
   "minor-expansions": "Malé rozšírenia",
   "promos": "Promo rozšírenia"
  },
  "timer": {
   "at-game-start-set-timer-to": "Na začiatku hry nastavte časovač na",
   "disable-limits": "zakázať limity",
   "do-nothing": "nerob nič",
   "each-turn-increase-timer-by": "Každý ťah navýši časovač o",
   "enable-limits": "povoliť limity",
   "player-time-limit": "Časový limit hráča",
   "unlimited-time": "neobmedzený čas",
   "when-time-is-over": "Keď čas vyprší"
  },
  "title": "Nastavenie hry",
  "variant": {
   "barn-placement": {
    "description": "Stodola {} umiestnená na pole, na ktorom už je iná stodola.",
    "not-occupied": "nemôže byť",
    "occupied": "môže byť"
   },
   "bazaar-no-auction": {
    "description": "Variant bez dražby. Každý hráč si len vyberie kartu."
   },
   "coc-final-scoring": {
    "any-district": "nie je obmedzené (C1)",
    "description": "Umiestnenie spoločníkov z mesta Carcassonne pred konečným bodovaním {}.",
    "market-only": "je povolené len z trhoviska (C2)"
   },
   "count-move": {
    "by-player": "podľa hráča",
    "clockwise": "v smere hodinových ručičiek do nasledujúcej štvrte",
    "description": "Keď je spoločník umiestnený do Carcassonne, potom sa gróf presunie {}.",
    "follow-meeple": "do rovnakej štvrte ako spoločník"
   },
   "dragon-move": {
    "after-scoring": "po bodovaní",
    "before-scoring": "pred bodovaním",
    "description": "Pohyb draka nastáva {}."
   },
   "espace-variant": {
    "any-tile": "akejkoľvek kartičky obliehaného mesta",
    "description": "Kláštor musí byť umiestnený vedľa {}, aby sa umožnil útek.",
    "siege-tile": "kartičky s obliehaním"
   },
   "fairy-placement": {
    "description": "Víla je umiestnená {}.",
    "next-follower": "vedľa spoločníka",
    "on-tile": "na kartičke"
   },
   "festival-return": {
    "description": "Hráč môže vrátiť jednu zo svojich vlastných {}.",
    "follower": "spoločníkov",
    "meeple": "figúriek"
   },
   "gq11-pig-herd": {
    "description": "Kartička poľa z rozšírenia Games Quarterly 11 {}.",
    "nothing": "je len prázdne pole",
    "pig": "obsahuje stádo ošípaných"
   },
   "hill-tiebreaker": {
    "at-least-one-follower": "aspoň jeden spoločník",
    "description": "Rozhodovanie remízy: {} na kopcoch.",
    "number-of-followers": "počet spoločníkov"
   },
   "keep-monasteries": {
    "description": "Špeciálne kláštory {}.",
    "keep": "sú pridané do hry",
    "replace": "nahrádzajú pôvodné kláštory"
   },
   "king-and-robber-scoring": {
    "10/20": "10 bodov za každý žetón na konci hry",
    "15/40": "15/40 bodov za jeden alebo oba žetóny na konci hry",
    "continuously": "1 bod za každé dokončené územie počas hry",
    "default": "1 bod za každé dokončené územie na konci hry",
    "description": "Skóre {}."
   },
   "labyrinth-variant": {
    "advanced": "Pokročilý",
    "basic": "Základný",
    "description": "{} labyrintový variant"
   },
   "little-buildings-scoring": {
    "1/1/1": "1/1/1",
    "3/2/1": "3/2/1",
    "description": "Priradenie {} bodov za vežu/dom/prístrešok."
   },
   "more-tunnel-tokens": {
    "1/1": "1/1",
    "2/1": "2/1",
    "3/2": "3/2",
    "description": "Priraďte {} sady žetónov každému hráčovi v hre dvoch/troch."
   },
   "princess-action": {
    "description": "Princezná {} odstrániť rytiera z mesta.",
    "may": "môže",
    "must": "musí"
   },
   "tiny-city-scoring": {
    "2": "2 body",
    "4": "4 body",
    "description": "Malé mesto získa {}."
   },
   "tunnelize-other-expansions": {
    "description": "Tunelové pravidlo sa aplikuje na kartičky z iných rozšírení s tunelovými cestami."
   },
   "wagon-move": {
    "C1": "prepojené (cestou alebo cesta smerujúca do mesta/kláštora) (1. vydanie)",
    "C2": "na rovnakej alebo susednej kartičke (2. vydanie)",
    "description": "Po skórovaní može byť povoz presunutý na susedného neobsadené a ​​neukočené územia {}."
   }
  }
 },
 "index": {
  "automatic-updates-linux-only": "Automatické aktualizácie sú momentálne podporované iba na platforme Linux.",
  "local": {
   "continue-with-recently-saved-games": "Pokračujte v nedávno uložených hrách",
   "create-directly-from": "Vytvorte novú hru priamo z",
   "load-game": "Načítať hru",
   "my-favorites": "moje obľúbené",
   "new-game": "Nová hra",
   "title": "Hry na tomto počítači"
  },
  "new-version-available": "K dispozícii je nová verzia JCloisterZone.",
  "online": {
   "abandon-game": "Opustiť hru",
   "connected-to": "Pripojené k {0}",
   "game-id": "Kód hry",
   "games-in-progress": "Prebiehajúce hry",
   "join-game": "Pripojiť sa do hry",
   "no-random-discovery": "Nezobrazia sa žiadne hry iných hráčov.",
   "online-storage-description": "Ak opustíte online hru, nedokončená hra zostane rozhoraná na serveri a môžete ju dokončiť neskôr.",
   "paste-a-game-key": "Vložte kód hry poskytnutý hostiteľom hry",
   "private-games-only": "Aktuálne sú podporované iba súkromné ​​hry.",
   "remove-unfinished-game-confirmation": "Chcete navždy odstrániť nedokončenú hru zo svojho zoznamu?",
   "title": "Hry na verejnom serveri",
   "you-have-no-game-in-progress": "Nemáte rozohranú žiadnu hru."
  },
  "release-notes": "Poznámky k vydaniu",
  "update-to": "Aktualizovať na {version}"
 },
 "join-game": {
  "connect-to-remote-host": "Pripojte sa k vzdialenému hostiteľovi s vytvorenou hrou.",
  "description": "Hra na vzdialenom hostiteľovi musí byť vo fáze výberu farby hráčov.",
  "host": "Hostiteľ",
  "title": "Pripojte sa k hre na diaľku"
 },
 "menu": {
  "about": "O aplikácii",
  "exit": "Ukončiť",
  "farm-hints": "Zafarbenie fariem",
  "game": "Hra",
  "help": "Pomoc",
  "join-game": "Pripojiť sa do hry",
  "leave-game": "Opustiť hru",
  "load-game": "Načítať hru / nastavenie",
  "new-game": "Nová hra",
  "playonline-connect": "Hrajte online",
  "playonline-disconnect": "Odpojte sa zo servera",
  "rotate": "Otočiť",
  "rules": "Pravidlá",
  "save-game": "Uložiť hru",
  "session": "Súbor / Akcia",
  "settings": "Nastavenia",
  "show-game-setup": "Zobraziť nastavenie hry",
  "tiles": "Kartičky v hre",
  "toggle-history": "Skryť/zobraziť históriu",
  "undo": "Späť",
  "zoom-in": "Priblížiť",
  "zoom-out": "Oddialiť"
 },
 "settings": {
  "add-ons": {
   "add-on-already-installed": "Doplnok {id} je už nainštalovaný. Pred jeho preinštalovaním, ho musíte najprv odstrániť.",
   "add-on-url": "Adresa URL grafiky kartičiek",
   "artwork-not-found-internet-connection-is-needed": "Nie je možné nájsť alebo stiahnuť doplnok s predvolenou grafikou kartičiek.",
   "drag-add-on-here-or-click-here": "Potiahnite tu doplnok (súbor .jca) alebo ho vyberte kliknutím.",
   "finish-or-leave-game-to-make-changes": "Ak chcete vykonať zmany, najprv dokončite alebo opustite hru.",
   "install-add-on": "Nainštalujte doplnok",
   "installation-is-not-allowed-during-game": "Inštalácia nie je povolená počas hry.",
   "installed-add-ons": "Nainštalované doplnky",
   "invalid-add-on-multiple-folders-in-root": "Chybný doplnok: súbor musí obsahovať len jeden hlavný podadresár",
   "look-at-jcz-for-add-ons": "Dostupné doplnky nájdete na stránke {link}.",
   "please-check-connectivity-and-restart-app": "Skontrolujte svoje pripojenie, reštartujte aplikáciu a skúste to znova.",
   "title": "Doplnky / Add-ons"
  },
  "appearance": {
   "artworks": "Grafiky kartičiek",
   "artworks-description": "Ďalšie grafiky kartičiek môžu byť poskytnuté doplnkami.",
   "illustrated-by": "(ilustrácie {0})",
   "theme": "Téma",
   "theme-dark": "Tmavá",
   "theme-light": "Svetlá",
   "title": "Vzhľad"
  },
  "engine": {
   "engine-path-not-exists": "Herný engine sa nepodarilo nájsť (súbor {path} neexistuje alebo sa nedá načítať).",
   "unable-to-spawn-game-engine": "Nedá sa spustiť herný engine."
  },
  "game-interface": {
   "active-player-indication": "Označenie aktívneho hráča",
   "always-enabled": "vždy",
   "beep": "Pípnutie",
   "beep-description": "Pípnutie, keď ste na ťahu (alebo keď je potrebná vaša aktivita počas súperovho ťahu).",
   "colored-background-in-right-sidebar": "farebné pozadie v pravom bočnom paneli",
   "enable-beep": "Povoliť pípnutie",
   "language": "Jazyk",
   "multiple-indicators-are-allowed": "Viaceré označenia sú povolené.",
   "only-when-meeple-was-deployed-on-a-field": "len keď bol spoločník umiestnený na lúku",
   "only-when-meeple-was-deployed-on-a-tower": "len keď bol spoločník umiestnený na vežu",
   "player-list": "Zoznam hráčov",
   "player-list-active-on-top": "Aktívny hráč vždy navrchu",
   "player-list-description": "Môžete povoliť rotáciu zoznamu hráčov (pravý bočný panel).",
   "player-list-local-on-top": "Miestny hráč vždy navrchu",
   "player-list-no-rotate": "Žiadna rotácia",
   "title": "Herné rozhranie",
   "triangle-in-top-bar": "trojuholník v hornej lište",
   "turn-confirmation": "Potvrdenie akcie",
   "turn-confirmation-description": "Potvrdenie umožňuje hráčovi vrátiť späť vykonané akcie predtým, ako je aktivita odovzdaná ďalšiemu hráčovi."
  },
  "java": {
   "change-in-settings": "Zmeňte to v {settings}.",
   "description": "Hoci je JCloisterZone aplikácia pre váš operačný systém, na spustenie herného enginu je potrebná Java.",
   "download-java": "Stiahnite si Javu",
   "java-executable": "Spustiteľný súbor Java",
   "java-is-not-installed": "Java nie je nainštalovaná!",
   "java-is-outdated": "Java je zastaraná!",
   "java-is-required": "Na spustenie hry je potrebná Java.",
   "java-path-is-not-valid": "Vaša manuálne nakonfigurovaná cesta pre Javu nie je platná.",
   "java-version-found": "Na spustenie hry je potrebná Java 11 alebo vyššia (nájdená {version}).",
   "select-manually": "Alebo vyberte správnu cestu pre Javu manuálne v {settings}.",
   "selected": "Vybrané: {0}",
   "title": "Java",
   "unable-to-find-java": "Nie je možné nájsť Javu vo vašom systéme.",
   "using-system-default": "Použitie predvoleného nastavenia systému.",
   "verify": "Ak už je Java nainštalovaná, overte, či je Java pridaná do vašej systémovej cesty alebo manuálne nastavte binárny súbor Java v {settings}.",
   "version": "Verzia Java {0}",
   "warning-file-is-not-java-binary": "Súbor nezodpovedá binárnemu súboru Java.",
   "warning-java-not-found": "Java sa nenašla.",
   "you-may-set-path": "Cestu môžete nastaviť manuálne na {0}"
  },
  "player": {
   "nickname": "Prezývka",
   "nickname-description": "Prezývka používaná pri priradení hráča k hre.",
   "none": "žiadna",
   "preferred-color": "Predvolená farba",
   "preferred-color-description": "Automaticky vyberie farbu po pripojení k hre.",
   "title": "Hráč"
  },
  "title": "Nastavenia"
 },
 "tile-set": {
  "abbey-and-mayor-description": "Každý hráč môže tiež umiestniť kartičku opátstva zo svojej zásoby.",
  "abbey-and-mayor-release": "Piate veľké rozšírenie vydané v roku 2007.",
  "base-game-description": "Môžete hrať kartičky s pravidlami 1. edície alebo novej edície (napr. záhrady).",
  "bridges-castles-and-bazaars-release": "Ôsme veľké rozšírenie vydané v roku 2010.",
  "darmstadt-release": "Pôvodne vydané v roku 2014.",
  "gq11-release": "Pôvodne vyšlo v časopise Games Quarterly v roku 2006.",
  "hills-and-sheep-release": "Deviate veľké rozšírenie vydané v roku 2014.",
  "inns-and-cathedrals-release": "Prvé veľké rozšírenie pre Carcassonne vyšlo v roku 2002.",
  "king-and-robber-release": "Pôvodne vydané v roku 2003 ako súčasť rozšírenia Kráľ",
  "labyrinth-release": "Pôvodne vydané v roku 2016.",
  "princess-and-dragon-release": "Tretie veľké rozšírenie vydané v roku 2005.",
  "river-I-release": "Rieka I je mini rozšírenie vydané v roku 2001.",
  "river-II-release": "Rikea II bola vydaná v roku 2006 a je súčasťou šiesteho veľkého rozšírenia Kráľ a gróf",
  "russian-promos-2013-title": "Kartičky z roku 2013",
  "russian-promos-2016-title": "Kartičky z roku 2016",
  "tower-release": "Štvrté veľké rozšírenie vydané v roku 2006.",
  "traders-and-builders-release": "Druhé veľké rozšírenie vydané v roku 2003",
  "winter-edition-description": "Základná sada kartičiek zimnej edície."
 }

}