Mosty a hrady

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Bridges, Castles and Bazaars and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Mosty a hrady


Box BCB C2 CZ.png

Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření mosty a hrady v nové edici (C2) byly přeloženy vydavatelstvím Mindok do češtiny v roce 2017. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Toto rozšíření nelze hrát samostatně – budete potřebovat základní hru Carcassonne, do níž ho můžete začlenit úplně nebo i jen částečně. Toto rozšíření můžete také libovolně kombinovat se všemi ostatními rozšířeními hry Carcassonne.

Krajina v okolí města Carcassonne se dále rozvíjí. Cesty se prodlužují a přes komplikovaná místa v krajině se klenou mosty. Po cestách ze vzdálených zemí přicházejí obchodníci, kteří v krajině rozkládají bazary se vzácným zbožím. V okolí cest navíc vyrůstají hrady, které dohlíží na bezpečnost všech pocestných.

Nové figurky, žetony a prvky:

 • Most umožňuje překlenou neprůchodnou krajinu a vytvořit novou obchodní cestu.
 • Hrad vybírá daně za dokončená území ve svém okolí.
 • Bazar umožňuje dražit a obchodovat s novým územím.

Herní materiál

 • 12 kartiček krajiny z toho 8 kartiček s bazarem
Symbol bazaru
 • 12 žetonů hradů
Žeton hradu
 • 12 dřevěných mostů
Dřevěný most

Pravidla

Příprava hry  

12 nových kartiček krajiny zamíchejte mezi kartičky ze základní hry a jako obvykle z nich vytvořte několik dobíracích sloupečků.

Každému hráči přidělte žetony hradů a mosty takto:

2,3 nebo 4 hráči Figure Bridge.png Token Castle C2.png
5 nebo 6 hráčů Figure Bridge.png Token Castle C2.png

Mosty

Bridges Castles Bazaars C2 Feature Bridge.png


1. Přiložení kartičky

Po přiložení kartičky dle obvyklých pravidel může [1] hráč na tahu navíc postavit most. Most platí jako prodloužení cesty dál přes kartičku, na níž stojí. [2]

Příklad 1: Umístění mostu.

Most je možné postavit na právě přiloženou kartičku, nebo na kartičku s ní bezprostředně sousedící. Oba pilíře mostu musejí stát na louce (nikoli na části města, cestě, řece apod.). Po postavení zůstává most stát na místě až do konce hry.

Další pravidla:

 • Nyní je možné přiložit kartičku tak, že cesta na ní navazuje na louku, pokud v ještě témže tahu postavíte na sousedící kartičku most, který cestu přes louku prodlouží. Na opačném konci však musí most opět navazovat na cestu, jiný most (viz další odrážku) nebo být na okraji herního plánu.
 • Je možné, aby na herním plánu stálo více mostů za sebou.
 • Na jedné kartičce smí stát vždy nejvýše 1 most. [3]
 • Most lze postavit i na kartičku, na níž stojí libovolné množství družiníků.


Příklad 2 - Stavba mostu na právě přiloženou kartičku: Červený rozšíří svoje město. Protože na právě přiložené kartičce není cesta, která by navazovala na kartičku vlevo, prodlouží červený cestu obsazenou modrým hráčem pomocí mostu přes svoje město.
Příklad 3 - Stavba mostu na kartičku sousedící s právě přiloženou kartičkou: Červený přiloží kartičku s cestou a obsadí ji svým družiníkem. Protože cesta na právě přiložené kartičce nenavazuje na vedlejší kartičku, prodlouží červený svou cestu pomocí mostu postaveného na sousedící kartičku.
Příklad 4: Takto nelze most postavit, protože jeho levý pilíř by stál na cestě.
Příklad 5: Takto vypadá, když stojí dva mosty za sebou a jeden vede přes obsazený klášter.

2. Umístění družiníka

Družiníci se umísťují podle všech obvyklých pravidel na právě přiloženou kartičku. Pokud postavíte most na právě přiloženou kartičku, je možné svého družiníka (nebo jinou figurku) postavit na tento most.

Příklad 6 - V tomto případě je umístění družiníka na most povoleno: Červený umístí most na právě přiloženou kartičku. Navazující cesta je volna, může proto na most umístit družiníka.
Příklad 7 - V tomto případě není možné umístit družiníka na most: Červený přiloží kartičku a na sousední kartičku umístí most. Na právě přiloženou kartičku může umístit družiníka, na most družiníka umístit nemůže.

3. Započítání bodů

Most se při počítání bodů považuje za normální úsek cesty. [4]

Louky a města pod mostem nejsou mostem přerušené.

Příklad 8: Červený uzavře cestu s dvěma mosty a získá za ni 6 bodů.

Hrady

Token Castle C2.png


3. Uzavření malého města a stavba hradu

Dojde-li k uzavření malého města (tj. města sestávajícího jen ze 2 částí [5] [6]), může se hráč, jenž v něm má svého družiníka, rozhodnout, zda ho vyhodnotí jako obvykle (tj. obdrží 4 body), nebo zda v něm postaví hrad.

To se provádí tak, že příslušný hráč položí na malé město jeden žeton Hrad ze své zásoby a družiníka postaví na něj. [7]

Žeton zůstane na herním plánu ležet až do konce hry.

Na rozdíl od malého města tím ovšem není hrad uzavřen. [8]

Při stavbě hradu je jedno, zda malé město bylo již obsazené vašim družiníkem před přiložením kartičky s jeho druhou polovinou, nebo zda na hrad postavíte družiníka ze své zásoby. [9]

Příklad 1: Červený přiloží označenou kartičku, čímž uzavře malé město. Místo aby získal 4 body a vzal si svého družiníka zpět, položí na malé město svůj žeton hradu a postaví družiníka na něj.

3. Započítání bodů za hrad

Při stavbě hradu se body nepřidělují. Body se přidělují teprve v okamžiku, kdy je následně uzavřeno první území (město, cesta, klášter apod.), jehož alespoň jedna část se nachází v okolí hradu. [10] [11] Okolí hradu zahrnuje obě kartičky, na nichž leží žeton hradu, plus dvě sousedící kartičky zleva i zprava – celkem tedy zahrnuje okolí 6 kartiček. Aby bylo možné obsazený hrad vyhodnotit, musí se alespoň jedna část uzavřeného území nacházet na jedné z těchto kartiček okolí hradu.

Hráč, jemuž právě uzavřené území patřilo, i hráč, který obsadil hrad, obdrží stejný počet bodů za uzavřené území. [12] Poté se družiník z hradu vrátí do zásoby příslušného hráče, žeton Hrad zůstane na herním plánu ležet.

Příklad 2: Kartičky a dosud prázdná místa 1–6 tvoří okolí hradu obsazeného červeným. Ten získá body, pokud bude následně uzavřeno některé z těchto území:
 • klášter na kartičce 1,
 • cesta na kartičce 1,
 • město na kartičce 3 nahoře,
 • město na kartičce 6 vpravo.
(Malé město na kartičkách 3 a 6 už bylo uzavřeno před stavbou hradu, takže za ně už body za hrad není možné získat.)

Další pravidla:

 • Za hrad obdržíte body za první následující uzavřené území v okolí hradu. Není možné nechat na hradě stát družiníka déle, abyste získali body za území uzavřené později. [13]
 • Je jedno, zda za první následující uzavřené území někdo získá body. Za hrad získáte body, jako by se tak stalo. [14]
 • Pokud patří první následující uzavřené území témuž hráči jako hrad, obdrží body za uzavřené území dvakrát – jednou za samotné území, podruhé za hrad.
 • Klášter leží v okolí hradu jen tehdy, pokud v něm leží sám klášter. Nestačí, že v okolí leží jen některá z osmi kartiček sousedících s klášterem.
 • Dojde-li k uzavření několika území v okolí hradu současně, rozhoduje hráč, jemuž patří figurka na hradě, za které z nich získá body, [15] vždy však jen za jedno.
 • Vedle sebe může stát i více neuzavřených hradů. Jakmile se přidělují body za jeden z nich, platí takový hrad jako uzavřené území i pro sousedící hrady a všichni příslušní hráči obdrží stejný počet bodů. [16]
 • Hrad dělí louku stejně, jako ji dělilo původní malé město.
Příklad 3: Modrý uzavře město a získá za něj 16 bodů. Protože jedna jeho část (na kartičce 6) leží v okolí hradu červeného a jde o první následující uzavřené území v okolí hradu, získá i červený 16 bodů.
Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry před závěrečným vyhodnocením odstraňte všechny družiníky, které stále stojí v hradu na hrací ploše. Nikdo za ně nezíská více bodů. [17] [18]

Hrad na louce přinese při vyhodnocování sedláků 4 body za uzavřené město místo 3.

Bazar

Feature Bazaar C2.png


Máte-li přiložit kartičku s bazarem, provedete nejprve jako obvykle všechny úkony svého tahu: 1. Přiložení kartičky, 2. Umístění družiníka a 3. Započítání bodů. [19] Na bazar nelze umístit figurku.

4. Pořádání bazaru

Po přiložení s bazarem a dokončení vašeho tahu proběhne dražba kartiček krajiny. Tento úkon přeskočte, pokud zbývá méně kartiček, než kolik je hráčů.

Nyní je uspořádán bazar, při němž se vydraží kartičky krajiny: hráč, který přiložil kartičku s bazarem, otočí tolik nových kartiček krajiny ze zásoby, kolik hráčů hraje hru. Soused po směru hodinových ručiček začíná – vybere si jednu z otočených kartiček a nabídne za ni určitý počet bodů (může to být i 0). Dále následují ostatní opět po směru hodinových ručiček, každý má právě jednu šanci nabídku zvýšit, nebo pasovat. Poté, co se vyjádří všichni hráči, musí se dražitel rozhodnout:

 • BUĎ sám kartičku koupí za nejvyšší nabídku, přičemž nejvýše nabízejícímu hráči odevzdá příslušný počet vítězných bodů, NEBO
 • kartičku prodá nejvýše nabízejícímu hráči a od něj dostane příslušný počet vítězných bodů.

Předané vítězné body zaznamenáte tak, že danému dotčenému hráči body na počítadle odeberete, resp. přidáte. Pokud je dražitel jediným hráčem, kdo učinil nabídku, body se mu uberou, ale nezíská je nikdo.

Je možné nabídnout i více bodů, než kolik právě máte. Zejména na začátku partie je možné, že skóre některého hráče bude záporné.

Kdo nějakou kartičku vydraží, dražby dalších kartiček se neúčastní. Po vydražení první kartičky je dražitelem další hráč po směru hodinových ručiček, který dosud kartičku nezískal, atd. [20] Poslední kartičku si poslední zbylý hráč bere zdarma.

Po ukončení bazaru má tedy každý hráč 1 kartičku a proběhne úplně obvyklé kolo hry, v němž nikdo nedobírá žádné další kartičky, ale přikládá kartičky získané v bazaru. [21] Začíná hráč, jenž byl prvním dražitelem (tj. hráč po levici hráče, který přiložil kartičku s bazarem). [22] [23]

Příklad ze hry tří hráčů:
Červený přiloží kartičku s bazarem. Poté vyloží 3 nové kartičky lícem nahoru do dražby.
 1. Jako první je na řadě modrý, vybere si jednu z nich a nabídne za ni 2 body. Černý pasuje, červený nabídne 3 body. Modrý kartičku chce, takže „zaplatí“ červenému 3 body – jeho skóre se sníží o 3 body, skóre červeného se o 3 body zvýší.
 2. Dále je na řadě černý, vybere si kartičku a nabídne za ni 2 body. Červený nabídne 3 body, modrý už je ze hry. Černý přenechá kartičku červenému a získá od něj 3 body.
 3. Poslední kartičku získá černý zdarma.
 4. Počínaje modrým, každý provede svůj normální tah s právě získanou kartičkou.

Jakmile je kolo bazaru dokončeno, hra pokračuje normálně dál a začíná hráčem po vaší levici.

Zákaz řetězení: Pokud se v bazaru objevila další kartička s bazarem, při jejím přiložení se nový bazar nekoná. Teprve poté, co byly přiloženy všechny kartičky získané v bazaru, může dojít k uspořádání nového bazaru. [24]

Varianta bazaru bez dražby: I v této verzi se otočí a vyloží tolik kartiček, kolik je hráčů ve hře. Soused po směru hodinových ručiček hráče, který kartičku s bazarem vyložil, však vybranou kartičku nedává do dražby, ale rovnou si ji vezme a hned provede svůj normální tah. Tak se pokračuje dál, dokud každý nedostane a nepřiloží jednu kartičku. Poté hra pokračuje jako obvykle. [25]

Objasnění pro nové kartičky krajiny

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi.

Bridges Castles Bazaars C2 Tile G.jpg
Klášter ve městě: Na tuto kartičku je možné družiníka umístit jako obvykle do města nebo na louku, ale také nově na klášter jako mnicha. Pro lepší odlišení můžete mnicha položit naležato. [26] Klášter je vyhodnocen v okamžiku, kdy je tato kartička obklopena jinými kartičkami ze všech stran, tj. sousedí s nimi svisle, vodorovně i úhlopříčně ve všech směrech, bez ohledu na to, zda je město uzavřeno či ne. Mnicha lze na klášter umístit i v případě, že město už je obsazeno jiným družiníkem (a opačně lze umístit družiníka do města, i když je obsazen klášter). Pro vyhodnocení kláštera ve městě platí všechna pravidla pro vyhodnocení kláštera ze základní hry.
Bridges Castles Bazaars C2 Tile F.jpg
Cesta na této kartičce není klášterem přerušena.
Bridges Castles Bazaars C2 Tile C.jpg
Bridges Castles Bazaars C2 Tile J.jpg
Hostinec: Tyto kartičky obsahují úseky cest s hostinci, ty lze použít při kombinaci tohoto rozšíření s rozšířením 1 - Hostince a katedrály. V opačném případě nebudou mít hostince na těchto úsecích cest pro dokončenou cestu žádný vliv.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Most

 • Body navíc a úkony které mají vliv na kartičku a most umístěný na této kartičce:
 • Body navíc a úkony které mají vliv na lokálně vyobrazené cesty na kartičce podle blízkosti (prvek musí být na cestě) nebo propojení (území musí být spojeno s cestou) nebudou mít automaticky vliv na mosty procházející přes kartičku:
 • Rozšíření 1 - Hostince a katedrály: Hostince na kartičce nemá vliv na most umístěný na této kartičce. Hostinec má vliv pouze na úsek(y) cest se kterými přímo sousedí. Most však bude z hostince profitovat stejně jako jakýkoli jiný vyobrazený úsek cesty, pokud je součástí stejné cesty.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Hostince mají vliv na úseky cest se kterými přímo sousedí. Takže most umístěný na kartičce s hostincem by na něj neměl vliv, protože hostinec není z mostu přístupný. Je to tak správně? Viz příklady kartiček z rozšíření 8 níže.

Odpověď: Ano, je to tak. Hostinec se počítá pouze pro úsek cesty, u kterého je vyobrazen. Ale pokud je most spojen s úsekem cesty s hostincem, může se počítat jako součást „cesty s hostincem“. (1/2021)
Bridges Castles Bazaars C2 Tile C.jpgBridges Castles Bazaars C2 Tile J.jpg

 • Rozšíření 4 - Věž: Na jedné kartičce může stát most i věž. Uspořádejte obě figurky tak, aby se vešly.
 • Rozšíření 10 - Cirkus:
  • Most můžete postavit dle obvyklých pravidel na kartičku Místo pro manéž s šapitó i bez něho.
  • Na Cvičiště s mostem nelze umísťovat žádné artisty.
 • Domy: Budova má na most vliv, pokud je umístěna na stejné kartičce.
 • Strážní věže: Strážní věž, která hodnotí sousední kartičky s úseky cest, zohlední také kartičky s mostem.

Hrad

 • Vyhodnocení hradu může být spuštěno dokončením některého z následujících území (i když není obsazeno):
V následující tabulce jsou uvedeny prvky upravující bodovou hodnotu území a body navíc, které se vztahují k hodnocenému území. Výsledné body získá majitel hradu (pokud není pánem hradu starosta):
Legenda:
Hodnota Ano Nevztahuje se
Symbol
Území spouštějící vyhodnocení hradu
Prvky upravující body Cesta Město Náboženské stavby (1) Další hrad Zahrada Chaloupka baby Jagy Německé hrady Německé katedrály
Hostinec
Katedrála
Vinohrad
Mág / Čarodějnice
Labyrint
Německý hrad
Lázeňský dům
Obléhatelé / Kataři
Budova
Německá katedrála
Darmstadtium
Hodnocení kartiček

Poznámka:

 1. Náboženská stavba představuje některé z následujících území: klášter, opatství, svatyně, Německý klášter, Holandský a Belgický klášter, Japonská budova, Darmstadský kostel.


 • Zvláštní případ: malá města a hrady s více družiníky
  • Výklad pravidel komunitou Malá města jsou obvykle obsazena jedním družiníkem od jednoho hráče. Hraje-li více hráčů mini 1 - Létající stoje, může být jedno malé město obsazeno i několika družiníky (od jednoho či více hráčů). Pokud má v tomto případě převahu pouze jeden hráč, bude to on, kdo získá body nebo přemění malé město na hrad obsazený pouze družiníkem(y) hráče s převahou.
Kromě toho mohou nastat zvláštní situace, kdy se družiníci různých hráčů dělí o převahu ve stejném malém městě, protože každý hráč se může rozhodnout jinak. Můžete se tedy setkat s následujícími scénáři:
 • Všichni hráči v převaze rozhodnou o vyhodnocení malého města: Město bude vyhodnoceno jako obvykle s přihlédnutím k převeze ve hře.
 • Všichni hráči, kteří mají převahu, se rozhodnou přestavět malé město na hrad: Výsledný hrad bude mít několik okupantů (družiníků z hráčů, kteří se dělili o převahu v malém městě). Pokud je hrad nakonec dokončen, získají za něj body všichni hráči, kteří se o hrad dělí.
 • Někteří hráči ze společné převahy, se rozhodnou započítat malé město a ostatní se rozhodnou přeměnit ho na hrad: Hráči, kteří vyhodnocují město, použijí převahu bez ohledu na družiníky od hráčů, kteří se rozhodli přeměnit malé město na hrad. Po vyhodnocení budou příslušní družiníci vráceni svým majitelům. Hrad bude vytvořen pouze s družiníky hráčů, kteří se rozhodli malé město přeměnit. Pokud je hrad nakonec dokončen, získají za něj body všichni hráči.
Další poznámky:
 • Přesunutí družiníka z města Carcassonne: Pokud hrajete s Hrabětem z Carcassonne (rozšíření. 6 - Král, hrabě a řeka), budou hráči moct umístit své družiníky z města Carcassonne do malého města pouze v případě, že jej hodnotí alespoň jeden hráč. Všichni tito dodateční družiníci se budou podílet pouze na hodnocení. Nemohou být umístěny do malého města, aby později obsadily vzniklý hrad, pokud by se některý z hráčů rozhodl místo vyhodnocení malého města provést jeho přestavbu.
 • Žeton hradu: Každý hráč, který se rozhodl přeměnit malé město na hrad, na něj musí umístit žeton hradu ze své zásoby. Žádný hráč si nemůže ponechat svůj žeton hradu pro pozdější použití, protože žeton umístil jiný hráč. Jako alternativu můžete místo pokládání několika žetonů hradu na sebe umístit pouze jeden a ostatní odstranit ze hry.
  Znamená to také, že hráč, který nemá v zásobě žádný žeton hradu, se nemůže rozhodnout pro přeměnu sdíleného malého města na hrad. V takovém případě může hráč malé město pouze vyhodnotit.
 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé: Při vyhodnocení sedláka s prasátkem se hrad počítá za 5 bodů.
 • Rozšíření 3 - Princezna a drak:
  • Drak nežere družiníky na hradu.
  • Vílu můžete umístit k družiníkovi umístěném na hradě a získat tak obvyklé body navíc. [27]
  • Pokud je víla na konci hry přiřazena k družiníkovi na hradě, nezíská za ni hráč žádné body, protože všichni zbývající hradní páni jsou před závěrečným vyhodnocením odstraněni.
 • Rozšíření 4 - Věž: Pomocí věže nelze zajmout žádného družiníka na hradě.
 • Rozšíření 5 - Opatství a starosta:
  • Při hodnocení statku nebo sedláka získají příslušní hráči za hrad o 1 bod více než za uzavřené město.
  • Vůz umístěný na hradě se po jeho vyhodnocení může přesunout na platné území v prostoru okolí hradu.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Můžeme umístěný vůz na hradě po vyhodnocení hradu přesunout na sousední neobsazené území?

Odpověď: Ano, vůz se může po vyhodnocení přesunout na sousední neobsazené území. (2/2021)

 • Rozšíření 6 - Král, hrabě a řeka:
  • Král a loupeživý rytíř: Hrad se pro krále nepočítá jako dokončené město.
  • Hrabě z Carcassonne: Družiníci z města Carcassonne se nemohou přesunout na hrad.
  • Řeka II: Kartička se stádem prasat [28] přidává další bod navíc pro hrady na louce.
 • Rozšíření 10 - Cirkus:
  • Pokud v okolí hradu stojí šapitó, získá váš družiník na hradě, při hodnocení šapitó také body.
  • Při hodnocení hradu se pyramidy artistů jako dokončené prvek nepočítají.
  • Na konci hry by mělo být provedeno poslední hodnocení šapitó před odstraněním všech zbývajících pánů hradů z hrací plochy.
 • Kolo osudu: Při hodnocení výseče Hladomor v kole osudu se započítávají také hrady, jelikož jde o hodnocení louky.
 • Mini 5 - Mág a čarodějnice: Mága a čarodějnici nelze umístit na hrad, protože se již nejedná o město. Z toho vyplývá, že všechny tyto figurky umístěné na malém městě by měly být při přeměně na hrad odstraněny.
 • Německé kláštery / Japanské budovy nebo z původní edice Německé kláštery / Holandsko-belgické kláštery:
  • Protože družiník umístěný jako opat získává body až na konci hry a takovýto klášter není nikdy považován za dokončený, nezíská za něj pán na hradě žádné body. (5/2014)
  • Tyto speciální kláštery lze dokončit pouze v případě že nejsou obsazeny nebo pokud jsou obsazeny alespoň jedním mnichem (bez ohledu na to, zda jsou na stejném místě umístěni další družiníci jako opati). Speciální klášter nebude považován za dokončený, pokud je obklopen kartičkami a je obsazen pouze družiníky umístěnými jako opati.
 • Obléhání - Kataři: Obléhané město (nebo město napadené katary) může být přeměněno na hrad a je s ním zacházeno stejně jako s normálním hradem. Obléhání nebo útok katarů se po přeměně na hrad ignoruje.
 • Mor: Družiníci na hradech jsou před nákazou v bezpečí, protože nákaza má vliv přímo na kartičku a hrady se na konkrétní kartičce nenacházejí.

Bazar

 • Rozšíření 2 - Kupci a stavitelé:
  • Dojde-li přiložením kartičky s bazarem k prodloužení [29] [30] cesty nebo rozšíření města, kde se nachází váš stavitel, dokončete kolo bazaru před zahájením dvojitého tahu. [31]
  • Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je během kola bazaru přiložena další kartička s bazarem v tahu stavitele, bude bazar ignorován. (2/2021)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Jaké je pořadí úkonů, pokud kartička s bazarem rozšiřuje území se stavitelem?

Odpověď:
Bridges Castles Bazaars C2 Bazaar QA.png

Pokud si vytáhnete kartičku s bazarem a můžete provést svůj tah se stavitelem, vezměte si nejprve příslušný počet odkrytých kartiček a proveďte bazar a dražbu. Poté začíná nové kolo se zvláštní vlastností - každý hráč má místo tahu neznámé kartičky otočenou a známou kartičku a jako první kartičku nelze umístit opatství. Pokud jste přiložili vydraženou kartičku a můžete provést tah se stavitelem, můžete si vybrat, zda umístíte své opatství, nebo si vytáhnete novou neznámou kartičku. Pokud si některý z hráčů vytáhne novou kartičku bazaru (při svém tahu se stavitelem nebo za dopis 4), bude ignorována, dokud poslední hráč, který má vydraženou kartičku, nedokončí svůj tah (včetně svého tahu se stavitelem, je-li to možné). Jakékoli ignorované bazary se tedy neuskuteční. Jakmile je kolo bazaru dokončeno, provedete svůj tah se stavitelem.

Jinými slovy:

 • Vytáhněte bazar a proveďte první část svého dvojitého tahu.
 • Vytáhněte kartičky (stále lícem dolů).
 • Otočte kartičky lícem nahoru a proveďte dražbu
 • (Začněte ignorovat všechny nové bazary)
  • 1. hráč s vydraženou kartičkou (pokud je to kartička s bazarem, žádný bazar se nespustí)
  • Tah 1. hráče se stavitelem, pokud je to možné (pokud je to kartička s bazarem, žádný bazar se nespustí)
  • Další hráč s vydraženou kartičkou (je-li to kartička s bazarem, žádný bazar se nespustí)
  • Případný tah dalšího hráče - stavitele (pokud se jedná o kartičku s bazarem, žádný bazar se nespustí)
  • ...
  • Poslední hráč s vydraženou kartičkou (pokud je to kartička s bazarem, žádný bazar se nespustí).
  • Případný druhý tah posledního hráče díky staviteli (pokud se jedná o kartičku s bazarem, žádný bazar se nespustí)
 • (Přestaňte ignorovat všechny nové bazary)
 • Proveďte svůj tah se stavitelem (druhá část vašeho dvojitého tahu)


 • Rozšíření 3 - Princezna a drak: Dojde-li v rámci přikládání kartiček získaných v dražbě k přiložení kartičky se symbolem draka, dojde nejprve k přemístění figurky draka dle obvyklých pravidel. Teprve poté se pokračuje v přikládání kartiček získaných v dražbě.

Seznam kartiček a žetonů

Celkem kartiček: 12
Bridges Castles Bazaars C2 Tile A.jpg 1× 
(B)
Bridges Castles Bazaars C2 Tile B.jpg 1× 
Bridges Castles Bazaars C2 Tile C.jpg 1× (–) 
Hostinec
Bridges Castles Bazaars C2 Tile D.jpg 2× 
(T;–)
Bridges Castles Bazaars C2 Tile F.jpg 1× 
Bridges Castles Bazaars C2 Tile E.jpg 1× (+)
(G)
Bridges Castles Bazaars C2 Tile G.jpg 1× 
Bridges Castles Bazaars C2 Tile H.jpg 1× 
Bridges Castles Bazaars C2 Tile I.jpg 1× (–)
(G)
Bridges Castles Bazaars C2 Tile K.jpg 1× 
Bridges Castles Bazaars C2 Tile J.jpg 1× (+)
Hostinec
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:

Poznámka: První distribuce kartiček HiG v Německu a Mindoku v České republice a na Slovensku (nikoli v Polsku) se odlišovala: chyběly kartičky označené (–) a místo nich byly zařazeny kopie kartiček označených (+).

Na dvou kartičkách je tučně vyznačen další prvek - hostinec - je možné použít s rozšířením 1 - Hostince a katedrály.

Celkem žetonů: 12
Token Castle C2.png 12× 
Žeton hradu

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Všimněte si, že v pravidlech je použito slovo „může“. Hráč nemusí použít most na kartičku která by jinak nešla přiložit. Hráč má na výběr, zda použije most aby mohl přiložit kartičku nebo kartičku prostě odloží stranou. (10/2014)
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Stejně jako u běžných cest musí každý konec mostu navazovat na úsek cesty (nebo most), který je již ve hře, nebo musí sousedit s prázdnou mezerou pro kartičku. (12/2014)
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Na jednu kartičku nelze umístit dva mosty, které by vedly kolmo na sebe. V pravidlech je uvedeno, že most musí stát na louce a pokud by byly mosty naskládány na sebe, jeden konec vrchního mostu by se louky nedotýkal.
 4. Výklad pravidel komunitou Protože se most počítá stejně jako vyobrazený úsek cesty, je každá dokončená cesta obsahující most a vyobrazené úseky cest na kartičkách, počítána po 1 bodu za kartičku. (2/2014)
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V pravidlech HiG je uvedeno, že malé město má být složené ze „dvou půlkruhových městských částí“ aby splňovalo podmínky pro umístění hradu. Tato fráze tak například neumožňuje použít část města tvaru trojúhelníku. Žeton hradu musí malé město zcela zakrýt, aby ho na hrací ploše mohl viditelně nahradit. (7/2010)
  Tento bod potvrdil Christof Tisch (HiG) na BGG:

  https://boardgamegeek.com/thread/538079/1-question-about-castles

  Výklad pravidel komunitou Následující kartičky nemohou být součástí malého města přeměněnitelného na hrad, žeton hradu by nezakryl některé zbytky města pod ním (části městských hradeb, městské mosty nebo dokonce městské části):

  Princess And Dragon C2 Tile F.jpg  
  Princezna
  a drak
  Bridges Castles Bazaars C2 Tile I.jpg  
  Mosty
  a hrady
  Abbey And Mayor C2 Tile E.jpg  
  Mosty
  a hrady
  Abbey And Mayor C2 Tile I.jpg   
  Opatství
  a starosta
  Hills And Sheep C2 Tile K.jpg   
  Ovce
  a kopce

  Základní hra třetí edice obsahuje půlkruhové části města, které sahají do středu kartičky. Měly by být platné pro stavbu hradu, i když striktně nesplňují výše uvedené upřesnění. To by mělo platit i pro další případy větších půlkruhových měst:

  Base Game C3 Tile E.png   
  Základní
  hra C3
  Hills And Sheep C2 Tile O.jpg   
  Ovce
  a kopce
 6. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pravidla ZMG a Mindoku definují malé město jako „město sestávající jen ze 2 částí“. Tato nedostatečná formulace umožnuje pro malá města použití i jiných kartiček než běžných půlkruhových výsečí, například část města ve tvaru čarodějnického klobouku. Jedinou nápovědu tak pro tyto návody poskytují příklady.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Při pokládání žetonu hradu kartičky z rozšíření 4 - Věž může být nutné posunout věž na kartičce trochu stranou.

  Tower C2 Tile B.jpg  
  Tower C2 Tile M.jpg  
 8. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hrad je v tuto chvíli považován za nedokončený.
 9. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Mindoku je oproti originálním pravidlům HiG toto objasnění přesunuto z bodu 3. Uzavření malého města a stavba hradu do bodu 3. Započítání bodů za hrad do části „Další pravidla“.
 10. Výklad pravidel komunitou Odkaz na „následně“ je třeba chápat jako pozdější kolo hodnocení, tj. nelze vytvořit hrad a hned ho vyhodnotit. Před vyhodnocením hradu musí dojít alespoň k jednomu přiložení kartičky. S ohledem na tuto skutečnost byste během dvojitého tahu (technicky vzato jeden tah o dvou částech) mohli v první části svého tahu vytvořit hrad a v druhé části téhož tahu jej vyhodnotit. V pravidlech není uvedeno že se dokončená území po vytvoření hradu nepočítají, pouze během téhož kola hodnocení kdy je hrad vytvořen. Podívejte se na následující příklad:
  1. Přiložíte kartičku, která rozšíří město s vaším stavitelem a dokončíte malé město. Malé město se rozhodnete proměnit ve hrad (samozřejmě s vaší převahou). Stavitel vám umožní dvojitý tah.
  2. Během druhé části svého dvojitého tahu dokončíte další území v okolí hradu a získáte body za dokončené území a hrad vytvořený v první části tahu. Podobný případ by nastal při hře s mini 2 - Dopisy:
  3. Přiložíte kartičku, která rozšíří vámi obsazené malé město a další vámi obsazené území. Malé město přeměníte na hrad a získáte další území. Po získání bodů se váš bodovací družiník přesune na tmavé políčko a vy obdržíte dopis 4 (kartička navíc).
  4. Vytáhnete novou kartičku, kterou rozšíříte další území v okolí právě vytvořeného hradu. Dopis je použit ještě v tomtéž tahu, ale vytváří nové kolo hodnocení. Výsledkem je hodnocení dokončeného území a hradu.
 11. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V tuto chvíli je hrad považován za dokončený.
 12. Výklad pravidel komunitou To platí po započtení všech bodů navíc a postihů (např. katedrála nebo čarodějnice). (4/2014)
 13. Výklad pravidel komunitou Uvědomte si, že toto tvrzení v podstatě znamená, že se body počítají za všechny dokončená území, i za ty neobsazené. Obecně však platí, že za neobsazené území nikdo žádné body nedostane. (2/2015)
 14. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Toto upřesnění je v pravidlech Mindoku oproti pravidlům HiG navíc.
 15. Výklad pravidel komunitou V praxi by to pravděpodobně znamenalo totéž jako výběr dokončeného území s nejvyšší bodovou hodnotou.
 16. Výklad pravidel komunitou Dokončený hrad, jehož okolí se překrývá s okolím jiného hradu, vyvolá jeho vyhodnocení. Pokud se dva hrady vzájemně překrývají, dokončení kteréhokoli z těchto hradů vyvolá jejich vzájemné vyhodnocení a bodují tedy společně. Toto vzájemné vyhodnocení se samozřejmě může týkat více než dvou hradů.
  Příklad: Hrad žlutého a červeného se vzájemně překrývají. Okolí hradu modrého se překrývá s hradem červeného (ale ne naopak). Okolí hradů modrého a žlutého se nepřekrývají.
  • Dokončené území, které spustí vyhodnocení hradu červeného nebo žlutého, bude hodnoceno s oběma hrady. Dokončený hrad modrého může vyvolat vyhodnocení obou hradů, protože modrý hrad překrývá okolí hradu červeného.
  • Dokončení hradu červeného (a tedy i hradu žlutého) však nezpůsobí získání bodů za hrad modrého, protože hrad červeného nepřekrývá okolí hradu modrého.
 17. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Mindoku je oproti pravidlům HiG toto objasnění přesunuto ze závěrečného vyhodnocení do posledního bodu v dalších pravidlech.
 18. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Mindoku je pouze uvedeno: „Za figurku na neuzavřeném hradu na konci hry nezíská příslušný hráč žádné body. Za hrad nelze získat žádné body za louky v sousedství.“
 19. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud kartičku nelze přiložit je odložena stranou a bazar se neuskuteční. (10/2014)
 20. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech ZMG je uvedeno, že „další hráč po směru hodinových ručiček od předchozího kupujícího“, ale v německých a českých pravidlech je uvedeno „další hráč po směru hodinových ručiček, který dosud kartičku nezískal“, což znamená další hráč po směru hodinových ručiček od toho, který si vybral předchozí kartičku k dražbě.
 21. Výklad pravidel komunitou Všichni hráči umístí své zakoupené kartičky jako v běžném tahu. Po přiložení své kartičky může hráč na ni umístit družiníka a pokud je cesta nebo město s jeho stavitelem rozšířeno, získá hráč dvojitý tah a vytáhne si další kartičku kterou přiloží jako obvykle. Vše jako při normálním tahu. (2/2010)
 22. Výklad pravidel komunitou Uvědomte si, že hráč na tahu je ten, kdo přiloží kartičku s bazarem.
 23. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech ZMG se uvádí: „počínaje prvním kupujícím“, což se odchyluje od německých a českých pravidel, která uvádějí, že „začíná hráč po levici hráče, který přiložil kartičku s bazarem“.
 24. Výklad pravidel komunitou Uvědomte si, že zakoupená kartička bazaru nevyvolá aukci, ale jakákoli tažená kartička bazaru aukci vyvolá. Nicméně, jak je uvedeno v časti vyjasnění otázek a odpovědí v sekci kombinace s dalšími rozšířeními, k dražbě nemusí dojít okamžitě, pokud k tažení kartičky došlo během kola stavitele v průběhu kola bazaru.
 25. Domácí pravidla nebo varianty Pravidlo Varianta bazaru můžete použít jako výchozí možnost a plná pravidla bazaru použít pouze v případě zájmu některého z hráčů. (Děkujeme tp10053.)
 26. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Jakýkoli družiník ve městě je rytíř. Patří sem normální družiník, velký družiník, starosta, vůz, ředitel a fantom. (01/2015, aktualizováno 1/2019)
 27. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V posledních pravidlech původní edice nebylo dovoleno umístit vílu do hradu, ačkoli to dříve bylo v pravidlech Big Box 3 povoleno.
 28. Výklad pravidel komunitou Anglická pravidla používají název „pigsty“. V anglickém překladu je použit název „pig-herd“ kvůli jednotnosti s C1 a také proto, aby nedošlo k záměně s prvkem „pigsty“, který byl zaveden v C2 a který je využíván některými rozšířeními, jako např. Trhy v Lipsku nebo Mýtné.
  Stádo prasat v řece II
  Vepřín
 29. Výklad pravidel komunitou Pravidla ZMG používají sloveso „doplnit“, ale původní německá pravidla HiG používají místo toho „rozšířit“, což je zamýšlený význam.
 30. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími K dispozici je i jiná verze tohoto pravidla, která říká, že svůj tah za stavitele provedete ještě před bazarem. Tuto nesrovnalost (vzniklou chybným překladem vysvětlení z 5/2013) považovalo HiG za platnou alternativu, protože hru příliš nemění. Původní pravidlo bylo odůvodněno tím, že bazar je úkon odvozený od kartičky přiložené v první části dvojitého tahu, takže by měl být vyřešen před provedením tahu stavitele. (08/2016)
  Výklad pravidel komunitou Tato varianta, popsaná v CAR a implementovaná v JCloisterZone od 12/2018, se může některým hráčům zdát intuitivnější. Představuje události v následujícím pořadí (včetně odložených bazarů, které se pro nové vydání neuvažují):
  • Táhněte bazar a proveďte první část svého dvojitého tahu.
  • ** // Spuštění čekajících bazarů // **
  • Vezměte kartičku (stále lícem dolů)
  • ( Začněte odkládat všechny nové bazary )
  • Proveďte svůj tah se stavitelem (druhou část svého dvojitého tahu).
  • Otočte kartičku lícem nahoru a proveďte dražbu
   • 1. hráč s vydraženou kartičkou (pokud je to kartička bazaru, žádný bazar se nespustí)
   • Případný tah stavitele 1. hráče
   • Další hráč s vydraženou kartičkou (pokud je to kartička bazaru, nespustí se)
   • Případný další hráčův tah stavitele
   • ...
   • Poslední hráč s vydraženou kartičkou (pokud je to kartička bazaru, nespustí se).
   • Poslední hráč, provede případný tah stavitele
  • ( Přestat odkládat nové bazary )
  • Hráč, který si ve svém tahu stavitele vylosoval a umístil nový bazar (čekající na odložení bazaru).
  • ** Zpět na // Zahájení čekání na bazar // dokud není žádný čekající odložený bazar **
 31. Výklad pravidel komunitou Na konci kola bazaru si vylosujete druhou kartičku pro druhou část svého dvojitého tahu a provedete ji. Místo toho můžete umístit platnou kartičku ze své zásoby: Opatství, německý hrad nebo půlku.